W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Żłobkach Miejskich w Cieszynie

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Aleksandra Czyż

Adres e-mail: iod@zlobkimiejskiecieszyn.pl


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE


Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Żłobki Miejskie w Cieszynie z reprezentacją w osobie Dyrektora Ariany Krukowskiej-Stuchlik. Z administratorem możesz skontaktować się listownie na adres: Żłobki Miejskie w Cieszynie, ul. Stanisława Moniuszki 13, 43-400 Cieszyn lub przez e-mail: dyrektor@zlobkimiejskiecieszyn.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym możesz się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@zlobkimiejskiecieszyn.pl. Z inspektorem  możesz się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych – przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Żłobki Miejskie ustawowych zadań na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 pkt. c RODO w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa w związku z art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki;

2) art. 6 ust. 1 pkt. b RODO w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (złożenie wniosku w procesie rekrutacji) w celu świadczenia opieki żłobkowej;

3) art. 6 ust. 1 pkt. a RODO w związku z wyrażoną przez opiekunów prawnych zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych oraz dzieci w zakresie wizerunku, głosu, prac plastycznych, dzieci, relacji z wydarzeń Żłobków w celu publikacji na stronie www Żłobków, facebookach Żłobków oraz materiałach promocyjnych;

4) jeżeli zajdzie potrzeba Państwa dane będą przetwarzane – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO w szczególności w celach:

– rozpatrzenia skarg, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do komunikacji telefonicznej i elektronicznej, 

– do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zapasowych.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) sprostowania swoich danych osobowych;

3) usunięcia danych osobowych;

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) przenoszenia danych;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu wyżej wymienionych praw należy się zwrócić do administratora. Jednakże należy zauważyć, że na wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi nie wszystkie z praw, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest więc od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przepisami prawa w celu realizowanych zadań przez Żłobki Miejskie w Cieszynie jest obowiązkowe, a przekazanie danych nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne. 

Powiadom znajomego