W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr 57/2020

UCHWAŁA NR 57/2020
ZARZĄDU
ZAKŁADU BUDYNKÓW MIEJSKICH
w Cieszynie Sp. z o. o.
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie: dodatkowych uregulowań w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność gminy Cieszyn związanych z rewitalizacją ulicy Głębokiej pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki."

Na podstawie § 11 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie z dnia 30 czerwca 2006 r. ( Rep. A Nr 2739/2006 ). art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 708)

Zarząd Spółki
postanawia:

§ 1

 1. W związku robotami budowlanymi związanymi z rewitalizacją ulicy Głębokiej pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki", powodującymi utrudnienia w pracy lokali użytkowych położonych przy ul. Głębokiej, wprowadzić jednorazowe obniżenie stawki czynszu najmu w wysokości 50% za okres wskazany w harmonogramie etapów robót, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Uprawnionymi do ubiegania się o obniżenie stawki czynszu są Najemcy, lokali użytkowych, czynnie prowadzący działalność gospodarczą, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. mają aktualnie obowiązujące umowy najmu lokalu użytkowego, co najmniej przez okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
  2. nie posiadają zaległości czynszowych wobec Spółki;
  3. nie posiadają zaległości względem Gminy Cieszyn (tj. z tytułu podatków i opłat lokalnych, należności wynikających z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą);
  4. nie posiadają zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
  5. złożą wniosek o udzielenie obniżenia stawki czynszu wraz z oświadczeniami o których mowa w § 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. - o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 3. Obniżenie stawki czynszu najmu na podstawie ust. 1 wyłącza możliwość złożenia wniosku o obniżkę stawki czynszu w oparciu o § 5 pkt 1 lit. b Uchwały nr 4/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

§ 2

 1. Udzielenie obniżki następuje od dnia podpisania aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego.
 2. Warunkiem korzystania z obniżonej stawki czynszu jest prowadzenie przez najemcę działalności gospodarczej w lokalu użytkowym przez cały okres korzystania z ulgi.

§ 3

 1. Najemca traci prawo do ulgi w przypadku:
  1. brak uregulowania chociażby jednej opłaty czynszowej.
  2. zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z wynajmowaniem lokalu.
 2. Najemca traci prawo do ulgi, o której mowa w § 1 od pierwszego dnia miesiąca w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 3. Najemca który utraci prawo do ulgi zobowiązany jest do zapłaty czynszu zgodnie z zawartą umową najmu wraz z odsetkami za zwłokę od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

§ 4

 1. Ulga, o której mowa w §1 może stanowić pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 1 352 z 24.12.2013r.)
 2. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu składa pisemny wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz wymagane prawem dokumenty.
 3. We wniosku, o którym mowa najemca podaje wszelkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz formularzem stanowiącym do niego załącznik.
 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 najemca załącza zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, zgodnie § 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. - o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007r. Nr 53 poz. 354) po podpisaniu aneksu dotyczącego obniżenia stawki czynszu Przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
 6. Najemca uzyskuje pomoc jeśli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro w okresie trzyletnim.
 7. Trzy letni okres rozliczeniowy to bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające lata podatkowe.
 8. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wysokości pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE 1 352 z 24.12.2013 r.) kwota udzielonej ulgi ponad dopuszczalną wysokość podlega zwrotowi.

§ 5

Za wykonanie Uchwały odpowiedzialny jest Zespól ds. lokali użytkowych.

§ 6

 1. Uchwała, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólnika, wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. pod warunkiem, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłosi zastrzeżeń do niniejszego programu.
 2. Uchwała obowiązuję nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.
 
PREZES ZARZĄDU
 
 
 
mgr Elżbieta Domagała

Załączniki

Powiadom znajomego