W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

konkurs ofert na realizację zadania w ramch GPZ - badania przesiewowe w profilaktyce chorób ukł ...

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 91/I/2006
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 stycznia 2006 roku

Burmistrz Miasta Cieszyna, 43-400 Cieszyn, Rynek 1;
prowadzący postępowanie: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. (0-33) 8520701 (do 5) wew. 276, fax: (0-33) 8521243

ogłasza konkurs ofert dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na:
Realizację zadania w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2005-2006 w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia - badania przesiewowe osób dorosłych w okresie od 15 marca do 20 grudnia 2006 roku na terenie miasta Cieszyna
Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie - Cieszyn, Rynek 1, pok. Nr 17 tel. (033) 8520701 (do 5) wew. 276, 277 w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.um.cieszyn.pl <>.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:
1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
2. nazwę i siedzibę oferenta oraz numer wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a także numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę, wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi wpis. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez oferenta,
3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inne niż adres oferenta),
4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji programu,
6. informację o łącznej liczbie podopiecznych zoz urodzonych w latach 1945-1976 oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może przebadać w ramach zadania,
7. oferowaną cenę i kalkulację kosztów jednego badania, zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: “Gminny Program Zdrowotny - badania przesiewowe chorób układu krążenia” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.
Termin składania ofert upływa dnia 2 marca 2006 r. o godzinie 1000.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 marca 2006 r. o godzinie 1130 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Cieszyn, Rynek 1, pok. Nr 17).
Termin związania ofertą ustala się na 45 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie Miasta dotyczących programu).
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 91/I/2006
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 stycznia 2006 roku


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACHGMINNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO NA LATA 2005 - 2006 W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - BADANIA PRZESIEWOWE OSÓB DOROSŁYCH

§ 1
1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatora zadania w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2005-2006 w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia - badania przesiewowe osób dorosłych.
2. Badaniami objęci będą mieszkańcy Cieszyna urodzeni w latach 1945-1976, zgłaszający się na badania, z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.
3. Badania mogą być realizowane wyłącznie na terenie miasta Cieszyna.

§ 2
Realizacja programu obejmuje:
1) Przeprowadzenie przez pielęgniarkę lub lekarza wywiadu oceniającego czynniki ryzyka, oraz przeprowadzenie następujących badań:
a) pomiar wysokości i masy ciała oraz obliczenie współczynnika BMI,
b) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
c) oznaczenie stężenia cholesterolu całkowitego i jego frakcji HDL i TGL oraz glukozy w surowicy krwi, a ponadto ustalenie terminu wizyty u lekarza biorącego udział w realizacji zadania
2) Ocenę czynników ryzyka przez lekarza biorącego udział w realizacji zadania i podjęcie odpowiednich działań zgodnie z założeniami zadania.
3) Edukację pacjentów z ryzykiem choroby prowadzoną przez lekarza realizującego zadanie. 4) Prowadzenie rejestru badanych osób oraz systematyczne monitorowanie realizacji zadania (zbieranie informacji o liczbie osób zakwalifikowanych do poszczególnych grup ryzyka z podziałem na grupy wiekowe).
5) Dalsze monitorowanie stanu zdrowia podopiecznych zoz włączonych do zadania pod kątem czynników ryzyka chorób układu krążenia.

§ 3
1. Konkurs ofert prowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
2. Tryb pracy komisji określa regulamin pracy komisji.

§ 4
Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszych szczegółowych warunków konkursu.

§ 5
1. Zgodnie z ogłoszeniem oferta powinna zawierać:
1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
2. nazwę i siedzibę oferenta oraz numer wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a także numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę, wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi wpis. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez oferenta,
3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta) z określeniem warunków lokalowych,
4. wskazanie liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
5. opis warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do realizacji programu,
6. informację o łącznej liczbie podopiecznych zoz urodzonych w latach 1945-1976 oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może przebadać w ramach zadania
7. oferowaną cenę za komplet działań związanych z udziałem jednej osoby w zadaniu
2. Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
1)zapewnić zorganizowanie badań profilaktycznych w zakresie przedmiotu konkursu dla co najmniej 100 osób ,
2)zapewnić fachowy personel medyczny dla potrzeb zadania:
a) co najmniej dwóch lekarzy z I stopniem specjalizacji z chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej przygotowanych do realizacji programu,
b) co najmniej dwie pielęgniarki przygotowane do realizacji programu,
3) zapewnić badania wymienione w szczegółowych warunkach konkursu ofert,
4)posiadać sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań w ramach zadania wymieniony w formularzu ofertowym.

§ 6
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: “Gminny Program Zdrowotny - badania przesiewowe chorób układu krążenia” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.
Termin składania ofert upływa dnia 2 marca 2006 r. o godzinie 1000.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 marca 2006 r. o godzinie 1130 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Cieszyn, Rynek 1, pok. Nr 17).
Termin związania ofertą ustala się na 45 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

§ 7
Przyjmuje się następujące kryteria oceny oferty oraz punktację:
1. Podstawowym kryterium wyboru oferty będą ceny za jedno badanie profilaktyczne, takie jak:
a) pomiar wysokości i masy ciała,
b) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
c) oznaczenie stężenia cholesterolu całkowitego i jego frakcji HDL i TGL oraz glukozy w surowicy krwi,
d) ocenę czynników ryzyka przez lekarza
2. Najniższa oferowana cena otrzyma 15 punktów. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:
Najniższa cena ofertowa
Wo = ------------------------------ x 15 punktów
Cena oferty badanej

3. Dodatkowe kryteria oraz liczba punktów:
a) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w okresie ostatnich trzech lat - 1 pkt
b) dostępność do badań w ramach programu (dni tygodnia i godziny prowadzenia badań na rzecz programu) - od 1 do 5 pkt:
- prowadzenie badań w godz. 8-16 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) - 1 pkt
- prowadzenie badań w godzinach między 16-19 - 2 pkt
- prowadzenie badań w soboty - 2 pkt,
c) możliwość pobrania krwi do badań w miejscu realizacji zadania - 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 22


§ 8
1. W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.
2. Oferent może także złożyć umotywowany protest do Burmistrza Miasta Cieszyna, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu.
§ 9
1. Wyniki konkursu ofert zostaną podane oferentom na piśmie oraz do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz
na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.
2. Z zakładami opieki zdrowotnej, wybranymi w wyniku konkursu, zostaną zawarte stosowne umowy po rozstrzygnięciu przez Burmistrza Miasta Cieszyna protestów, nie później w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

§ 10
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie Miasta dotyczących programu)

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące przetargu.


Pieczątka firmowa oferenta

Formularz oferty na realizatora zadania w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2005-2006 w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia - badania przesiewowe osób dorosłych

Lp. Pytanie do oferenta Odpowiedź oferenta Uwagi
I. Dane o oferencie
1. Pełna nazwa zakładu opieki zdrowotnej
2. Adres wraz z kodem pocztowym
3. Nazwa podmiotu, który utworzył zakład
4. Nr wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody
5. Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego publicznych zoz-ów
6. NIP
7. Regon
8. Kierownik zakładu (imię i nazwisko, nr tel., fax)
9. Osoba odpowiedzialna za realizację programu (imię i nazwisko, nr tel., fax )
10. Osoba odpowiedzialna za finansowe rozliczenie programu (imię i nazwisko, nr tel., fax )
II. Informacje o sprzęcie medycznym do realizacji badań
1. Waga
2. Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi
3.
4.
III. o personelu medycznym realizującym program
1. Lekarz ............... Osobno z: A. I stopniem specjalizacji B. II stopniem specjalizacji A: B:
2. Pielęgniarka


IV. Plan rzeczowo - finansowy
1. Liczba podopiecznych zoz, urodzonych w latach 1945-1976
2. Proponowana liczba podopiecznych zoz, urodzonych w latach 1945-1976, u których oferent mógłby wykonać komplet badań w ramach programu w 2006 r
3. Oferowana cena za komplet działań związanych z udziałem jednej osoby w programie.
4. Wartość oferty dla liczby osób podanej w punkcie 2.
5. Czy oferent ma możliwość objęcia programem w 2006 roku większej liczby osób niż podano w punkcie 2? Jeśli tak, to ile osób?
V. Inne informacje
1. Czy oferent uczestniczył w realizacji programów profilaktycznych w zakresie zgodnym z programem w okresie trzech ostatnich lat ? (proszę wpisać tak lub nie) Kto finansował badania ? Wielkość przebadanej populacji? 2005 r. - 2004 r. - 2003 r. -
2. Miejsce (adres) realizacji programu
3. Miejsce pobierania krwi do badań biochemicznych (adres)
4. Czy badania biochemiczne wykonywane będą przez oferenta, jeśli nie proszę wskazać laboratorium?
5. Dostępność: dni tygodnia i godziny realizacji badań wyłącznie na rzecz programu
6. Czy istnieje możliwość telefonicznego umawiania terminu badań profilaktycznych w ramach programu (tel., godz.)
7. Lokalizacja: miejsce realizacji badań (adres, pok., tel/fax)

Potwierdzam, że zakład opieki zdrowotnej ................................................................................. spełnia warunki określone w ogłoszeniu na realizatora zadania w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2005-2006 w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia - badania przesiewowe osób dorosłych.

Oświadczamy również, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia


Podpis kierownika (dyrektora) zakładu
Krazenie.rtf

Załączniki

Krazenie.rtf rtf, 27 kB

Powiadom znajomego