W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika O ...

Or.II-1110/12/06

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownika Oddziału Geodezji i Katastru Nieruchomości (pełny etat) w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości,
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

1.Wymagania niezbędne:
a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c)nieposzlakowana opinia,
d)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
f)wykształcenie: wyższe geodezyjne,
g)wymagany staż pracy: 4 lata w tym minimum 3-letnia praktyka zawodowa w administracji publicznej w wydziałach realizujących zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego lub ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie art. 92 - 108
2.Wymagania dodatkowe:
a)uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2,
b)znajomość przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków (egib): ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, instrukcji G-5 ewidencji gruntów i budynków
c)znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz zamówień publicznych,
d)ogólna znajomość realizowanych w kraju programów dotyczących egib (Integrująca Platforma Elektroniczna, Geoportal),
e)umiejętności obsługi komputera w zakresie programów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EWMAPA, EWOPIS), oraz programów biurowych (MS WORD, MS EXCEL).
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)kierowanie pracą Oddziału Geodezji i Katastru Nieruchomości, zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
b)podpisywanie decyzji administracyjnych dotyczących rozgraniczenia nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków (egib) oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów, podczas nieobecności w pracy Naczelnika Wydziału,
c)prowadzenie procedur związanych z modernizacja egib,
d)prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi na prace geodezyjne dotyczące egib,
e)opracowywanie zestawień, ankiet i innych materiałów statystycznych na potrzeby innych organów i instytucji,
f)współpraca z Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotycząca prac geodezyjnych związanych z egib,
g)udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, sympozjach oraz śledzenie rozwiązań z zakresu egib w innych organach administracji rządowej i samorządowej,
h)udział w pracach komisji, zespołów powołanych przez Burmistrza Miasta,
i)pełnienie zastępstwa podczas nieobecności w pracy Naczelnika Wydziału,
j)inne czynności wynikające z poleceń Kierownictwa Urzędu, Naczelnika Wydziału i innych przełożonych.
4.Wymagane dokumenty:
a)list motywacyjny,
b)życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
c)kserokopia świadectw pracy,
d)kserokopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
e)kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
f)kwestionariusz osobowy - oryginał,
g)kserokopia świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
h)oświadczenie o niekaralności,
i)oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia pracy na wyżej określonym stanowisku,
j)oświadczenie o nietoczących się postępowaniach dyscyplinarnych,
k)dodatkowe dokumenty np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1 - Ratusz, z dopiskiem: Dotyczy naboru na Kierownika Oddziału Geodezji i Katastru Nieruchomości, w terminie do dnia 10 maja 2006 roku. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. um.cieszyn.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)."

BURMISTRZ MIASTA
dr inż. Bogdan Ficek

Powiadom znajomego