W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Konkurs ofert na realizację zadania w ramach GPZ na lata 2005-2006 w zakresie profilaktyki chor ...

Burmistrz Miasta Cieszyna, 43-400 Cieszyn, Rynek 1;
prowadzący postępowanie: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. (0-33) 8520701 (do 5) wew. 276, fax: (0-33) 8521243

ogłasza konkurs ofert dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na:
Realizację zadania w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2005-2006 w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych - badania przesiewowe dotyczące nowotworów piersi w okresie od 15 marca do 20 grudnia 2006 roku na terenie miasta Cieszyna.
Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie - Cieszyn, Rynek 1, pok. Nr 17 tel. (033) 8520701 (do 5) wew. 276,277 w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.um.cieszyn.pl .

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:
1.oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
2.nazwę i siedzibę oferenta oraz numer wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a także numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę, wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi wpis. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez oferenta,
3.miejsce realizacji programu (jeśli jest inne niż adres oferenta),
4.określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
5.informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
6.proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
7.oferowaną cenę i kalkulację kosztów jednego badania mammograficznego dla programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone
w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: “Gminny Program Zdrowotny - badania przesiewowe nowotworów piersi” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.
Termin składania ofert upływa dnia 2 marca 2006 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 marca 2006 r. o godzinie 12.00 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Cieszyn, Rynek 1, pok. Nr 17).
Termin związania ofertą ustala się na 45 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie Miasta dotyczących programu).

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 93/I/2006
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 stycznia 2006 roku


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO NA LATA 2005-2006 W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH - BADANIA PRZESIEWOWE DOTYCZĄCE NOWOTWORÓW PIERSI

§ 1
1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatora zadania w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2005-2006 w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych - badania przesiewowe dotyczące nowotworów piersi.
2. Badaniami objęte będą mieszkanki Cieszyna w wieku 45 - 75 lat, zgłaszające się na badania bez skierowania, z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.
3. Badania mogą być realizowane wyłącznie na terenie miasta Cieszyna.

§ 2
1. Konkurs ofert prowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
2. Tryb pracy komisji określa regulamin pracy komisji.

§ 3
Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszych szczegółowych warunków konkursu.

§ 4
1. Zgodnie z ogłoszeniem oferta powinna zawierać:
1) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) nazwę i siedzibę oferenta oraz numer wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a także numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę, wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi wpis. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez oferenta,
3) miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta) z określeniem warunków lokalowych,
4) opis spełnionych kryteriów dotyczących:
a)określenia liczby badań mammograficznych wykonywanych rocznie przez jednostkę w okresie ostatnich trzech lat,
a) wskazania liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji programu,
b)wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiający wykonanie badań w ramach programu,
5) proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu, oferowaną cenę i kalkulację kosztów jednego badania mammograficznego (wraz z opisem) dla realizacji programu.
2. Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać pracownię mammograficzną, która będzie w stanie wykonać, oprócz działalności bieżącej, co najmniej 300 badań przesiewowych rocznie będących przedmiotem konkursu,
2) zapewnić fachowy personel medyczny, w tym co najmniej jednego lekarza radiologa z I stopniem specjalizacji.
3) zapewnić obsługę bazy danych kobiet objętych badaniami (określonej w umowie na realizację programu), wyznaczenie terminów badań,
4) posiadać sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań,
5) prowadzić bieżącą i systematyczną kontrolę jakości badań,
6) zapewnić pacjentkom z podejrzeniem nowotworu złośliwego dalszą diagnostykę, sfinansowaną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapewnić zleceniodawcy przekazanie kompletnej informacji (pozbawionej cech identyfikacji personalnej) o potwierdzeniu rozpoznania u kobiet przebadanych w ramach programu.

§ 5.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: “Gminny Program Zdrowotny - badania przesiewowe nowotworów piersi” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.

Termin składania ofert upływa dnia 2 marca 2006 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 marca 2006 r. o godzinie 12.00 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Cieszyn, Rynek 1, pok. Nr 17).
Termin związania ofertą ustala się na 45 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert

§ 6
Przyjmuje się następujące kryteria oceny oferty oraz punktację:
1. Podstawowym kryterium wyboru oferty będą ceny za jedno badanie profilaktyczne, takie jak:
a) przeprowadzenie wywiadu i ocena czynników ryzyka,
b) wykonanie i ocena badania mammograficznego.
Najniższa oferowana cena otrzyma 15 punktów. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa
Wo = ------------------------------ x 15 punktów
Cena oferty badanej

2. Dodatkowe kryteria oraz liczba punktów:
a) lekarz radiolog z II stopniem specjalizacji - 1 pkt
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w okresie ostatnich trzech lat - 1 pkt
c) dostępność do badań w ramach programu (dni tygodnia i godziny prowadzenia badań na rzecz programu) - od 1 do 5 pkt:
- prowadzenie badań w godz. 8-16 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) - 1 pkt
- prowadzenie badań w godzinach między 16-19 - 2 pkt
- prowadzenie badań w soboty - 2 pkt
d) posiadanie drugiego, sprawnego aparatu mammograficznego - 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 23

§ 6
1. W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.
2. Oferent może także złożyć umotywowany protest do Burmistrza Miasta Cieszyna, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu.

§ 7
1. Wyniki konkursu ofert zostaną podane oferentom na piśmie oraz do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz
na stronie internetowej www.cieszyn.pl.
2. Z zakładami opieki zdrowotnej, wybranymi w wyniku konkursu, zostaną zawarte stosowne umowy po rozstrzygnięciu przez Burmistrza Miasta Cieszyna protestów, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

§ 8
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie Miasta dotyczących programu)

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące przetargu.
Konk_pie.pdf

Załączniki

Konk_pie.pdf pdf, 122 kB

Powiadom znajomego