W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkolnego Sch ...

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafach od 1 do 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 ze zm.).

2.Do konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego może również przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w punkcie 1 ogłoszenia.

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju danej szkoły lub placówki,
2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
4)dokumenty potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce,
5)dyplom ukończenia studiów podyplomowych albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego - z zakresu zarządzania oświatą,
6)ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w punkcie 1 ogłoszenia,
7)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.),
11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane - w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one uwierzytelnione.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie”, „Konkurs - Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie", „Konkurs - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie”, w terminie do 2 maja 2006r. do godz.15.00, na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Powiadom znajomego