W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2005

1.Rodzaje zadań:
Zadanie I:
a)Środowiskowe ogniska wychowawcze
Program środowiskowych ognisk wychowawczych skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym powinien zawierać między innymi następujące elementy:
- zajęcia socjoterapeutyczne z wykorzystaniem programów profilaktycznych, realizowane w oparciu o program przygotowany dla całej grupy i diagnozę indywidualną dzieci,
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
- współpracę ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym dziecka,
- współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30.000,00 zł
Zadanie II:
b)Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Projekt wypoczynku powinien zakładać przeprowadzenie programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 15.000,00 zł
Zadanie III:
c)Kluby środowiskowe dla młodzieży z cieszyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujące program socjoterapeutyczny
Program klubów środowiskowych powinien obejmować zajęcia socjoterapeutyczne i organizację czasu wolnego, a także umożliwiać rozwój zainteresowań uczestników.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 12.000,00 zł
Zadanie IV:
d)Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Program zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży powinien być realizowany w oparciu o aktywne metody pracy i zakładać aktywne uczestnictwo i osobiste zaangażowanie dzieci i młodzieży. Wskazane jest by w jego realizację zaangażowane były różne środowiska oddziaływań profilaktycznych: szkoła, rodzina lub społeczność lokalna.
Zajęcia, oprócz dostarczania wiedzy o skutkach nadużywania substancji psychoaktywnych powinny być także ukierunkowane na kształtowanie umiejętności psychologicznych i społecznych dzieci i młodzieży.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 4.000,00 zł

2.Zasady przyznawania dotacji dla poszczególnych zadań:
Dotacje na wspieranie realizacji poszczególnych zadań przyznawane będą w formie zlecenia realizacji zadania, co oznacza, że przyznana dotacja stanowić może najwyżej 75% kwoty koniecznej do realizacji zadania.
Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. Na podstawie w/w oceny Burmistrz Miasta dokona wyboru ofert, na które zostanie przyznana dotacja. Kryteria wyboru wskazuje § 7 regulaminu otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn.

3.Termin i warunki realizacji zadań:
Zadania, na które przyznana zostanie dotacja muszą zostać zrealizowane pomiędzy 28 stycznia 2005 r. a 15 grudnia 2005 r.
Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, które określone zostaną w umowie dotacji, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania oraz sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych.

4.Termin składania ofert:
Oferty składać można osobiście lub listownie do dnia 28 lutego 2005 r. do godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Srebrna 2 oraz w Urzędzie Miejskim, w biurze podawczym, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

5.Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
a)termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 14 marca 2005 r.
b)tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie rekomendacji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
c)kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96/873/2003 z późn. zm.) i uszczegółowione w § 7 regulaminu otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn.

6.Zastrzeżenia:
a)Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
b)Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
c)Gmina Cieszyn zastrzega sobie prawo zmiany wysokości przyznanej dotacji lub jej anulowania, w przypadku zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania przez Radę Miejską Cieszyna.
d)Prawidłowo złożone oferty, które nie będą spełniać kryteriów kwalifikowalności wydatków, nie będą mogły uzyskać dotacji (kryteria zawarto w regulaminie otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn).
Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert.doc

Załączniki

Powiadom znajomego