W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego

Burmistrz Miasta Cieszyna, 43-400 Cieszyn, Rynek 1;
prowadzący postępowanie: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. (0-33) 8 520 701 (do 5) wew. 276, fax: (0-33) 8 521 243

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn. “Opieka pielęgniarska nad dziećmi w przedszkolach” w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2005 - 2006 w 11 publicznych przedszkolach miasta Cieszyna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2006r. w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo w przedszkolach liczących do 40 dzieci i co najmniej 3 godzin tygodniowo w przedszkolach liczących powyżej 40 dzieci. Zakres zadania obejmuje:
1. Nadzór nad higieną osobistą dzieci przedszkolnych - okresowe kontrole czystości osobistej wszystkich dzieci.
2. Nadzór nad prawidłowym żywieniem i higieną spożywania posiłków.
3. Edukację zdrowotną dostosowaną do poziomu dzieci.
4. Opiekę nad dziećmi z problemami zdrowotnymi.
6. Spotkania z rodzicami.
7. Współpracę z dyrekcją przedszkola i wychowawcami.
8. Współpracę z lekarzami rodzinnymi.
9. Kontrolę warunków sanitarno-higienicznych placówki.
10. Sporządzenie bilansów 6-latków, obejmujących
a. założenie dokumentacji zdrowotnej,
b. wywiad środowiskowy i zdrowotny z rodzicami,
c. pomiary antropometryczne (wzrost, waga),
d. badania wzroku, słuchu i mowy,
e. badania postawy ciała w kierunku skoliozy i płaskostopia,
f. ocenę stanu zdrowia i gotowości szkolnej,
g. współpracę z rodzicami w realizacji zaleceń lekarskich po badaniach.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie - Cieszyn, Rynek 1, pok. Nr 17 tel. 8520701 (do 5) wew. 276 w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.um.cieszyn.pl.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:
1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
2. nazwę i siedzibę oferenta oraz numer wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a także numer wpisu do rejestru indywidualnych bądź grupowych praktyk w Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej, wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi wpis. Dokumenty mogą być3. przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność4. przez oferenta,
5. oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
6. określenie wyposażenia w aparaturę i sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
7. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji zawodowych osób realizujących zadanie wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje. Dokumenty mogą być8. przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność9. przez oferenta,
10. miesięczny koszt realizacji zadania zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: “Gminny Program Zdrowotny - Opieka pielęgniarska nad dziećmi w przedszkolach” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.
Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2005 r. o godzinie 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 grudnia 2005 r. o godzinie 1100 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Cieszyn, Rynek 1, pok. Nr 17).
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie Miasta dotyczących programu).
opiekapl.doc

Załączniki

Powiadom znajomego