W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw informacji publiczne ...

Or.II-1110/11/06

Cieszyn, dnia 14 kwietnia 2006 r.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA
OG ŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY do spraw informacji publicznej w Wydziale Organizacyjnym
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie - staż pracy w administracji - minimum 2 lata,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d)nieposzlakowana opinia,
e)bardzo dobra znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych (Word, Excell, Open Office), obsługa internetu,

2. Wymagania dodatkowe:
a)predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, lojalność, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
b) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych,
c)gotowość natychmiastowego objęcia stanowiska i przejęcia wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
1.Prowadzenie stron Wydziału Organizacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej:
a) przygotowanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
b) publikacja danych poprzez wypełnienie edycyjnych stron www.
c) systematyczne aktualizowanie informacji umieszczanych w Biuletynie.
2. Nadzór oraz pomoc w prawidłowym wypełnianiu edycyjnych stron Biuletynu przez pracowników wszystkich wydziałów Urzędu.
3. Realizacja innych zadań związanych z Biuletynem Informacji Publicznej zleconych przez Głównego Koordynatora UM.

II. Wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
1.Opracowanie instrukcji określających budynki i pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe.
2.Bieżąca kontrola zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób: - występowanie z wnioskami o usunięcie niezgodności.
3.Analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych i sporządzenie protokołów.
4.Nadzór nad obiegiem, przechowywaniem oraz niszczeniem dokumentów i aplikacji zawierających dane osobowe w Urzędzie Miejskim.
5.Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych.
6.Opracowanie oraz przedstawienie do zatwierdzenia Administratorowi Danych Polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego" oraz
" Instrukcji zarządzania systemem informatycznym" służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim.

III. Prowadzenie zbioru manualnego i komputerowego przepisów gminnych i udostępnianie go do powszechnego wglądu w Urzędzie Miejskim.

IV. Prowadzenie spraw związanych z obsługą wyborów:

1. Bieżąca współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej oraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w celu sprawnego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia wyborów.
2. Pomoc w szkoleniu i obsłudze komisji wyborczych.
3. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji związanej z wyborami.

V. Obsługa konta internetowego urzędu: urzad@um.cieszyn.pl .

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b)curriculum vitae ,
c)kserokopie świadectw pracy,
d) kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
e) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
f)oryginał kwestionariusza osobowego,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
h) oświadczenie o niekaralności,
i) oświadczenie o stanie zdrowia ,
j) oświadczenie o nie toczących się postępowaniach dyscyplinarnych,


5. Dodatkowe dokumenty:
a) referencje, potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1; Ratusz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko d/s informacji publicznej w Wydziale Organizacyjnym w terminie do dnia 28.04.2006.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpa­trywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.um.cieszyn.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Rynek 1; Ratusz.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA
dr inż. Bogdan Ficek

Powiadom znajomego