W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Informacja z dnia 30 grudnia 2022 r. o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp (nr sprawy OŚR.7031.1.1.2022.4)

Cieszyn, 30 grudnia 2022 r.

OŚR.7031.1.1.2022.4

Informacja o udzieleniu zamówienia

Gmina Cieszyn, działając zgodnie z art. 216 ust. 3 ustawy z z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwany dalej ustawą Pzp, zawiadamia o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.

Zamawiający: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Określenie przedmiotu zamówienia i zakresu zamówienia:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn zm.), gmina tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Realizując obowiązek ustawowy z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Cieszyn uruchomiła gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie, zlecając prowadzenie tego punktu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy. Biorąc pod uwagę cel powołania ww. Spółki oraz charakter zleconego zadania, będącego ustawowym obowiązkiem własnym gminy, podjęto decyzję o powierzenia tożsamego zadania w latach 2014-2022.

Kod CPV: 98000000-3 inne usługi komunalne

Wartość zamówienia: 216 000,00 zł netto + 8% podatku VAT, co daje wartość brutto 233 280,00 zł (kwota miesięczna brutto - 19 440,00 zł).

Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający udziela zamówienia:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43- 400 Cieszyn (dalej zwany Spółką)

Data udzielenia zamówienia:

16 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób;
  2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a);
  3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jest spółką Gminy Cieszyn, która posiada 100% udziału. W związku z powyższym:

  1. spełniony jest obowiązek określony w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. a) ustawy Pzp, dotyczący sprawowania przez Zamawiającego kontroli nad Spółką, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami;
  2. Spółka wykonuje powierzone przez Zamawiającego zadania operatora publicznego miejskiego transportu zbiorowego, odprowadzania i oczyszczania ścieków w aglomeracji cieszyńskiej, prowadzenia cmentarzy komunalnych, prowadzenia od 2013 r. punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych przez Zamawiającego, dlatego też spełniony jest warunek określony w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b) ustawy Pzp;
  3. spełniony jest warunek określony w art. 214 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy Pzp, dotyczący braku bezpośredniego kapitału prywatnego w spółce.

Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 216 ust. 1 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00035841/06/P z dnia 2022-11-22.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Dotyczy Informacji z dnia 21 listopada 2022 r. o zamiarze zawarcia umowy o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp (nr sprawy OŚR.7031.1.1.2022.4)

Załączniki

Powiadom znajomego