W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.07.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego (nr pisma B-NR.5142.455.2022.TW)

Bielsko-Biała, dnia 25.07.2022

B-NR.5142.455.2022.TW

ID: 321680/2022

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

zawiadamia

że na wniosek, Gminy Cieszyn, z dnia 15 czerwca 2022 r. (data wpływu: 20 czerwca 2022 r.) reprezentowanej przez Panią Gabrielę Staszkiewicz - Burmistrza Miasta Cieszyna

- wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na wykonaniu miejskiego systemu informacji wizualnej dla śródmieścia Cieszyna tj. informacyjne znaki kierunkowe (nawigacyjne) dla pieszych, tablice z nazwami ulic oraz numeracją poszczególnych budynków

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W terminie 4 dni od dnia zakończenia publikowania niniejszego obwieszczenia strony i uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej przy ulicy Powstańców Śląskich 6, pokój 305, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, składać własne dowody w tej sprawie oraz wnioski, zapytania i uwagi na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (uprzejmie proszę o uprzedni kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy i przysługuje także po wydaniu decyzji. Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozstrzygnięta na postawie posiadanych dowodów.

Zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w postępowaniach administracyjnych dotyczących historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych oraz terenów, na których znajduje się znaczna ilość

zabytków archeologicznych, strony tych postępowań mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

 
Z up.
 
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
 
KONSERWATORA ZABYTKÓW
 
Starszy Inspektor
 
 
 
mgr Jarosław Maciejewski

Załączniki

Powiadom znajomego