W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak pisma WOOŚ.420.26.2021.RK1.9)

Katowice, 29 października 2021 r.

WOOŚ.420.26.2021.RK1.9

Zawiadomienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie:

  1. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 935 ze zm.) [dalej zwaną: ustawą Kpa], w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 274 ze zm.) [dalej zwanej: ustawa ooś], zawiadamia strony postępowania,
  2. 38 art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy ooś zawiadamia społeczeństwo,

że 28 października 2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.26.2021.RK1.8, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.40.2019.RK1.8 z 17 czerwca 2019 r., zmienionej decyzją z 26.10.2020 r. znak WOOŚ.420.27.2020.RK1.8, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW zlokalizowanej przy ul. Mostowej 2 w Cieszynie.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

29 października 2021 r. treść ww. decyzji zostanie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strony postępowania mogą wystąpić z wnioskiem do tutejszego organu o udostępnienie odpisu decyzji wskazując sposób i formę udostępnienia. Zawiadomienie o powyższym i doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 ustawy Kpa w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

W trakcie biegu terminu do odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8 - 10, pokój 317, w godzinach 800-1500. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, preferowaną formą udostępnienia dokumentacji sprawy jest sposób elektroniczny. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia tej czynności poprzez osobiste stawiennictwo. W czasie wizyty konieczne będzie zachowanie przez klienta wszelkich środków ostrożności, związanych ze stanem epidemii, w tym przebywanie jednej osoby w wyznaczonym pomieszczeniu w siedzibie tutejszego organu w obecności pracownika, zakrycie ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym oraz przebywanie w rękawiczkach ochronnych.

Sposób i termin zapoznania się z materiałem dowodowym proszę uzgodnić telefonicznie pod numerem (32) 42 06 801 lub (32) 42 06 810, w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj. 730-1530. Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę: WOOŚ.420.26.2021.RK1.

 
Z upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
 
Anna Sopel
 
Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane