W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.258.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.258.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 7625 z późn. zm.)

§ 1.

  1. Ustanawiam na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położoną w Cieszynie przy ul. Konopnickiej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 56/2 (pas służebny o szerokości 1 m, długości 28 m, powierzchni 28 m2) i 56/3 obr. 19 (pas służebny o szerokości 1 m, długości 14 m, powierzchni 14 m2) objęta KW nr BB1C/00081298/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie, odpowiadającą biegowi urządzenia przesyłowego zaznaczonego na mapie.
  2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym biegowi urządzenia przesyłowego, o szerokości 1,0 m (po 0,5 m z obu stron urządzenia przesyłowego) i długości 28 m na działce nr 56/2 oraz długości 14 m na działce nr 56/3, tj. łącznej długości 42 m i powierzchni 42 m2 stanowi załącznik do ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie spisana w formie aktu notarialnego.
  3. Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
  4. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje za wynagrodzeniem w kwocie 840,00 zł netto + 193,20 zł (23% podatku VAT) = 1033,20 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzydzieści trzy złote 20/100).

§ 2.

TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie spłatę należności w kwocie 1033,20 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzydzieści trzy złote 20/100) dokona jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie, nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanawiającej służebność.

§ 3.

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego. Koszt ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona nabywająca.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
  I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego