W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.146.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.146.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 13 marca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVI/544/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 16 marca 2023 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.146.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 13 marca 2023 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CIESZYN NA ROK 2023
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
- ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH, W TYM SENIORÓW

1. Rodzaj zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

30 000,00 zł

3. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji:

10 000,00 zł

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje wyłącznie w formie wspierania jego wykonania, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnych kosztów realizacji zadania,
 2. zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 10% ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków pieniężnych od odbiorców, wkładu własnego niefinansowego (osobowego), przy czym minimum 5% ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego,
 3. wysokość wydatków przeznaczonych na koszty administracyjne nie może przekroczyć 20 % całkowitych kosztów zadania.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty w postaci elektronicznej oraz złożenie wydrukowanego i prawidłowo podpisanego potwierdzenia złożenia oferty (dopuszcza się złożenie kompletnego wydruku oferty, ale niedopuszczalne jest złożenie wersji roboczej oferty) przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej. Komisja sporządzi protokół wraz z listą rekomendacyjną złożonych ofert, którą przewodniczący komisji przedłoży Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

5. Terminy i warunki realizacji zadań:

Zadania, na które zostanie przyznana dotacja muszą zostać zrealizowane pomiędzy 23 maja 2023 roku a 30 listopada 2023 roku.

Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i umowie o wsparcie realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.

Zleceniobiorcy przy planowaniu i realizacji zadania muszą brać pod uwagę możliwe ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów związanych z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych z tym związanych.

Warunki dostępności:

Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o których mowa w art. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy, podmiot jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

6. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

 1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od uzależnień, kierowanych do osób dorosłych, w tym seniorów z terenu Gminy Cieszyn poprzez zapewnienie im możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych.
 2. Obligatoryjnym rezultatem zadania jest zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów (planowany poziom osiągnięcia rezultatu powinien być wyrażony w godzinach),
 3. Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: harmonogram zajęć (zawierający datę, miejsce realizacji, zakres godzinowy zajęć, nazwisko prowadzącego, tematykę, ilość uczestników).
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli Zleceniobiorca zrealizuje co najmniej 90% założonych rezultatów.
 5. Osoby prowadzące zajęcia sportowo-rekreacyjne powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje.
 6. Wszystkie realizowane działania muszą odbywać się na terenie Gminy Cieszyn. W szczególnych przypadkach, ze względu na specyfikę projektu dopuszcza się organizację działań na terenie innej gminy w obiekcie dysponującym odpowiednią infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
 7. Preferowane są oferty zakładające przeprowadzenie minimum 20 h zajęć sportowo- rekreacyjnych.
 8. Zrekrutowana grupa nie może liczyć mniej niż 10 osób, z czego minimum 80 % muszą stanowić osoby, które ukończyły 60. rok życia. Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji w trakcie realizacji zajęć

7. Warunki wydatkowania środków:

Środki finansowe własne, środki pieniężne od odbiorców oraz wkład osobowy mogą zostać poniesione przed podpisaniem umowy, ale nie wcześniej niż przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Środki finansowe z dotacji mogą zostać wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

8. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty składać należy wyłącznie poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl z równoczesnym dostarczeniem potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 roku do godz. 15:30.

W przypadku potwierdzeń złożenia ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu.

9. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 23 maja 2023 roku;
 2. tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna w oparciu o listę rekomendacyjną przygotowaną przez komisję konkursową;
 3. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria oceny, określone w karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn.

10. Realizacja w latach poprzednich:

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów nie były realizowane przez Gminę Cieszyn w latach 2022-2023 w ramach otwartych konkursów ofert.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego