W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.615.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
uchyla/traci moc 0050.127.2022,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.615.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 23 listopada 2022 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 7625 z późn. zm.).

§ 1

  1. Ustanawiam na rzecz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn położonych w Cieszynie przy ul. Majowej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 112/1 obr. 66 objęta KW nr BB1C/00067277/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 32,55 m, pow. 32,55 m2) i nr 111/4 obr. 66 objęta KW nr BB1C/00061715/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 13,73 m, pow. 13,73 m2), tj. łącznych parametrach pasa służebnego o szerokości 1 m, długości 46,28 m, pow. 46,28 m2 odpowiadającą biegowi urządzenia przesyłowego zaznaczonego na mapie.
  2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym biegowi urządzenia przesyłowego, o szerokości 1,0 m (po 0,5 m z obu stron urządzenia przesyłowego) i łącznej długości 46,28 m, tj. powierzchni 46,28 m2 stanowi załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
  3. Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
  4. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje za wynagrodzeniem w kwocie 462,80 zł netto + 106,44 zł (23% VAT) = 569,24 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 24/100).

§ 2

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu spłatę należności w kwocie 569,24 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 24/100) dokona jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897, nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanawiającej służebność.

§ 3

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona nabywająca.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 0050.127.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego