W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.613.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy
Status obowiązujące

Zarządzenie nr 0050.613.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 21 listopada 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) i Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVI/544/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023 oraz Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVI/545/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2023.

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiąca załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 21 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.613.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 21 listopada 2022 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 - realizacja programu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy.

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Zadanie z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 2. Nazwa zadania: realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy.
 3. Cel zadania: realizacja inicjatyw na rzecz poprawy funkcjonowania osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych poprzez zapewnienie różnego rodzaju działań (warsztaty, treningi itp.)

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

30.000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Gmina Cieszyn zleci realizację zadania publicznego w formie wsparcia realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.
  1. W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego:
  2. wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnych kosztów realizacji zadania,
  3. zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 10% ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego, przy czym minimum 5% ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego własnego, środków pieniężnych od odbiorców zadania.
  4. dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami/rodzajami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
 2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.
 3. Zleceniobiorcy przy planowaniu i realizacji zadania muszą brać pod uwagę ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów związanych z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii oraz wymagań sanitarno - epidemiologicznych z tym związanych (m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego t.j. Dz. U. 2022, poz. 679 z późn. zm.)
 4. Wysokość wydatków przeznaczonych na koordynację zadania oraz obsługę księgową zadania nie może przekroczyć 15 % całkowitych kosztów zadania.

4. Burmistrz Miasta Cieszyna odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w punkcie III.6 wzoru oferty, określonej w formie załącznika do Rozporządzenia Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku poz. 2057).

5. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie, na które przyznana zostanie dotacja musi zostać zrealizowane pomiędzy 1 stycznia 2023 roku, a 30 czerwca 2023 roku. Działaniami w ramach zadania objęte będą osoby bezdomne korzystające ze schronienia zapewnionego przez gminę Cieszyn, które borykają się z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych.
 2. Zadanie musi zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zleceniobiorca zapewni usługi aktywizujące ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane, m.in. przez:
  1. trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
  2. trening umiejętności interpersonalnych;
  3. uczestnictwo w warsztatach treningu pracy;
  4. zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.
 4. Zleceniobiorca w ramach realizacji umowy jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 roku poz. 2240).
 5. W indywidualnym przypadku, jeżeli Zleceniobiorca nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy, podmiot jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 roku poz. 2240).

6. Termin składania ofert:

Oferty składać należy w terminie do dnia 12 grudnia 2022 roku, do godz. 15.00, na druku zgodnym z Rozporządzeniem z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku poz. 2057) wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przesłanie oferty poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl, z równoczesnym dostarczeniem podpisanego, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji, potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek, 43-400 Cieszyn, które generuje się w systemie składania ofert po jej złożeniu, w terminie określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W przypadku potwierdzeń złożenia oferty wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Potwierdzenie może zostać również przesłane poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 30 grudnia 2022 roku;
 2. Tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową;
 3. Kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria, określone w karcie oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn.

8. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w ubiegłych latach na realizację zadania:

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy - zrealizowane przez gminę Cieszyn:

 • w roku 2021: 60.000,00 zł (dotacja)
 • w roku 2022: 70.000,00 zł (dotacja)
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego