W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.569.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.569.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 listopada 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 48b ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

§ 1

 1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn, dla rocznika 2010.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania, stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 4

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, w składzie:
  1. Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna,
  2. Aleksander Dorda - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  3. Maria Sobiecka - inspektor Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  4. Barbara Stelmach-Kubaszczyk - inspektor Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
  5. Na przewodniczącego komisji powołuję Krzysztofa Kaszturę - I Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 5

Prace komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków komisji.

§ 6

Regulamin pracy komisji określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr 0050.569.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 listopada 2022 roku

Burmistrz Miasta Cieszyna

prowadzący postępowanie: Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 43- 400 Cieszyn, e-mail: bss@um.cieszyn.pl, tel. 33 47 94 244;

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn, z rocznika 2010.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Biurze Spraw Społecznych w Cieszynie, Rynek 1, pok. nr 105, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. nazwę i siedzibę oferenta;
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały nr XLVII/500/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn" (Uchwała nr XLVII/500/18 stanowi załącznik do ogłoszenia konkursu ofert);
 3. oświadczenie o posiadaniu stosownych kwalifikacji do realizacji programu, określonych w pkt IV.2 Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn;
 4. cenę brutto za wykonanie poszczególnych elementów programu, wskazanych w formularzu oferty.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć osoby/podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn - oferta. Nie otwierać przed dniem 28 listopada 2022 r. godz. 10.30", w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, pok. nr 105.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie miasta dotyczących programu).

Organizator dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych, tj. dotyczących realizacji zadania w wybranych szkołach (jednej lub więcej).

Zgodnie z art. 48b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do przeprowadzenia niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.569.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 listopada 2022 roku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn

§ 1

 1. Konkurs dotyczy wyboru realizatora zadania w zakresie zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV dziewcząt 12-letnich z rocznika 2010, uczęszczających do cieszyńskich szkół (publicznych i niepublicznych).
 2. Program będzie realizowany w okresie od 7 grudnia 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. a działaniami zostaną objęte dziewczęta i chłopcy z roczników 2010, a także ich rodzice/opiekunowie prawni, przy czym program obejmuje wyłącznie osoby posiadające stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Cieszyna.

§ 2

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. nazwę i siedzibę oferenta;
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały nr XLVII/500/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn" (Uchwała nr XLVII/500/18 stanowi załącznik do ogłoszenia konkursu ofert);
 3. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji dotyczących kwalifikacji personelu medycznego dokonującego kwalifikacji do szczepień oraz samych szczepień oraz wymogów technicznych pomieszczeń (punkt szczepień, gabinet badań kwalifikacyjnych), w którym będą odbywać się szczepienia i badania.
 4. wypełniony formularz ofertowy (załącznik do ogłoszenia), zaparafowany wzór umowy.

§ 3

Realizacja programu obejmuje:

 1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej - przygotowanie i druk plakatów i ulotek dotyczących tematyki programu. Plakaty i ulotki powinny być zamieszczone w szkołach, lokalnych przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej i poradniach pediatrycznych;
 2. Rekrutacja beneficjentów - rejestracja dzieci i rodziców (opiekunów prawnych) zainteresowanych udziałem w programie w trakcie prowadzonych działań (spotkań) informacyjno-edukacyjnych;
 3. Przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno-edukacyjnych we wszystkich cieszyńskich szkołach podstawowych (10 szkół) w wymiarze 1 godziny w każdej szkole, w zakresie ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zwłaszcza chorób nowotworowych rozwijających się na skutek zakażenia HPV, wśród 12-letniej młodzieży (dziewczęta i chłopcy) z danego rocznika oraz ich rodziców/opiekunów. Działania informacyjno-edukacyjne będą prowadzone w szkołach odrębnie dla uczniów i rodziców/opiekunów. W celu sprawdzenia skuteczności podjętych działań edukacyjnych przewiduje się przeprowadzenie ankiety/testu przed i po spotkaniu (w sumie ok. 30 spotkań - dokładna liczba spotkań zostanie ustalona przed podpisaniem umowy na realizację zadania);
 4. Podanie kwalifikującym się do szczepień dziewczętom 12-letnim z rocznika 2010 (ok. 163 osoby) szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w schemacie dwudawkowym zgodnie z obowiązującymi standardami;
 5. Monitoring programu obejmujący bieżącą analizę zgłaszalności udziału w programie rodziców/opiekunów prawnych i dzieci biorących udział w programie;
 6. Ewaluację programu po jego zakończeniu, wykonaną w oparciu o następujące mierniki efektywności, wyrażone obiektywnymi wartościami:
  1. liczba dziewcząt objętych szczepieniami, które ukończyły cały cykl szczepień (otrzymały 2 dawki szczepionki);
  2. liczba dziewcząt objętych szczepieniami, które nie ukończyły pełnego cyklu szczepień (otrzymały 1 dawkę szczepionki);
  3. liczba dziewcząt, które nie zostały zakwalifikowane do szczepień z powodu przeciwwskazań zdrowotnych;
  4. liczba zaszczepionych dziewcząt, u których wystąpił niepożądany odczyn poszczepienny;
  5. ocena jakości świadczeń w ramach programu poprzez anonimową ankietę wypełnianą przez rodziców/opiekunów na zakończenie programu;
  6. ocena poziomu wiedzy 12-letnich dziewcząt i chłopców objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi (na podstawie anonimowej ankiety/testu wiedzy przeprowadzonej przed i po zakończeniu działań edukacyjnych).

§ 4

 1. Konkurs ofert prowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
 2. Tryb pracy komisji określa regulamin pracy komisji.

§ 5

Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na formularzach ofertowych stanowiących załącznik do szczegółowych warunków konkursu. Dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych, tj. dotyczących realizacji zadania w wybranych szkołach.

§ 6

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn - oferta. Nie otwierać przed dniem 28 listopada 2022 r., godz. 10.30", w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 10.00.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 10.30, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, pok. nr 105.
 4. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

§ 7

Przyjmuje się następujące kryteria oceny oferty oraz punktację:

 1. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena za zaszczepienie jednej osoby, obejmującej zakres czynności określony w § 3.
 2. Najniższa oferowana cena otrzyma 15 punktów. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:
Wo = Najniższa cena ofertowa x 15 punktów  
Cena oferty badanej
 1. Dodatkowe kryteria oraz liczba punktów:
  1. doświadczenie w realizacji podobnych zadań w okresie ostatnich trzech lat - 1 pkt,
  2. dostępność do badań w ramach programu (dni tygodnia i godziny prowadzenia badań na rzecz programu) - od 1 do 5 pkt:
   • prowadzenie szczepień w godz. 8-16 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) - 1 pkt,
   • prowadzenie szczepień w godzinach między 16-18 - 2 pkt,
   • prowadzenie szczepień w soboty - 2 pkt,
  3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 21;
 2. Organizator konkursu udzieli zamówienia wykonawcy lub wykonawcom, których oferty będą odpowiadały wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostaną ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (uzyskają najwyższe liczby punktów).

§ 8

 1. W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.
 2. Oferent może także złożyć umotywowany protest do Burmistrza Miasta Cieszyna, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu.

§ 9

 1. Wyniki konkursu ofert zostaną podane oferentom na piśmie (drogą elektroniczną) oraz do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej www.cieszyn.pl.
 2. Z wykonawcą/wykonawcami wybranymi w konkursie zostaną zawarte stosowne umowy po rozstrzygnięciu przez Burmistrza Miasta Cieszyna protestów. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik do szczegółowych warunków realizacji zadania.

§ 10

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie miasta dotyczących programu).

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące przetargu.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.569.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 listopada 2022 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1

Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, przy udziale co najmniej 3 członków komisji, bez udziału oferentów z wyjątkiem czynności:

 1. stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz podania liczby otrzymanych ofert,
 2. otwarcia kopert z ofertami,
 3. podania danych dotyczących oferentów oraz wysokości ceny oferty.

§ 2

Komisja w pierwszej kolejności sprawdza oferty pod względem formalnym. Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie zostaną odrzucone. Komisja może poprosić oferentów o uzupełnienie brakujących informacji.

§ 3

Komisja przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów.

§ 4

 1. Posiedzenia komisji prowadzi przewodniczący.
 2. Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", decyduje głos przewodniczącego.

§ 5

Komisja porównuje oferty pod względem:

 1. proponowanej ceny za usługi,
 2. oceny możliwości wykonania zadeklarowanej liczby godzin przez oferenta w ramach programu.

§ 6

 1. Punktacja oceny ofert określona została w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 2. Komisja dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert na podstawie najniższych cen oraz najwyższej liczby punktów uzyskanych za spełnienie dodatkowych kryteriów.

§ 7

Komisja w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi oferentów.

§ 8

Po zakończeniu prac komisji, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.

§ 9

Komisja niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie, drogą elektroniczną.

§ 10

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego