W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.498.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.498.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że:

 1. w § 7 pkt 4 wykreślam lit. k),
 2. w § 8:
  1. wykreślam pkt 8,
  2. dodaję pkt 12 o treści:
  3. "12) miejskimi instytucjami kultury:
   1. Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury "Dom Narodowy",
   2. Teatrem im. Adama Mickiewicza,
   3. Książnicą Cieszyńską,
   4. Biblioteką Miejską,
   5. Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej,
   6. Zamkiem Cieszyn.",
 3. w § 10:
  1. w ust. 1 pkt 2 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Biuro Spraw Społecznych.",
  2. w ust. 2 wykreślam pkt 7,
 4. w § 18:
  1. w pkt 19 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Biuro Spraw Społecznych (symbol: BSS),",
  2. wykreślam pkt 20,
 5. w § 21 wykreślam pkt 22,
 6. w § 27 ust. 1 w zakresie nr 3 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "3. w zakresie ochrony zdrowia - prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,",
 7. w § 30 ust. 1:
  1. w pkt 10 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "prowadzenie spraw związanych z miejskimi wyróżnieniami honorowymi: tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna" i tytułem "Zasłużony dla Miasta Cieszyna",",
  2. w pkt 15 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "prowadzenie promocji gospodarczej miasta Cieszyna,",
  3. dodaję pkt 29 o treści: "organizowanie konferencji prasowych Burmistrza Miasta, a także spotkań Burmistrza Miasta z mieszkańcami i innymi podmiotami,",
 8. w § 40 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

"§ 40

Biuro Spraw Społecznych

1. Zakres działania:

 1. w zakresie działań na rzecz różnych grup społecznych:
  1. wykonywanie działań związanych z aktywizacją, integracją społeczną i poprawą jakości życia różnych grup społecznych w tym osób starszych oraz ze szczególnymi potrzebami,
  2. tworzenie i koordynowanie programów i polityk na rzecz różnych grup społecznych w tym osób starszych oraz ze szczególnymi potrzebami,
  3. realizowanie zadań związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  4. współpraca z Cieszyńską Radą Seniorów,
  5. współpraca z Młodzieżową Radą Miejską Cieszyna,
  6. współpraca z podmiotami działającymi na rzecz różnych grup społecznych, w tym z organizacjami pożytku publicznego,
 2. w zakresie działań na rzecz organizacji pożytku publicznego:
  1. tworzenie i koordynowanie działań na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Cieszyna,
  2. opracowywanie i realizowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek organizacjom pozarządowym,
  5. współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz prowadzenie jej obsługi administracyjno-biurowej,
 3. w zakresie ochrony zdrowia:
  1. współpraca z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia oraz inspekcją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  2. współdziałanie z instytucjami i jednostkami wykonującymi zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych,
  3. tworzenie, koordynacja i realizacja gminnych programów zdrowotnych,
 4. w zakresie komunikacji społecznej:
  1. przekazywanie mediom informacji o działalności Burmistrza Miasta i Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
  2. udzielanie odpowiedzi na pytania i publikacje medialne,
  3. tworzenie i przekazywanie informacji o działalności Burmistrza Miasta i Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych do publikowania w publikatorze miejskim "Wiadomości Ratuszowe", na stronach internetowych miasta, w portalach społecznościowych oraz innych mediach,
  4. przygotowywanie wystąpień publicznych Burmistrza Miasta,
 5. w zakresie działań na rzecz przedsiębiorców:
  1. tworzenie, realizowanie i koordynowanie działań na rzecz przedsiębiorców w mieście Cieszynie
  2. koordynowanie współpracy Burmistrza Miasta, Urzędu Miejskiego w Cieszynie i miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn w zakresie funkcjonowania przedsiębiorców w Mieście Cieszynie, w tym w zakresie wizerunku lokalnej przedsiębiorczości,
  3. wspieranie przedsiębiorców Miasta Cieszyna przy tworzeniu oferty skierowanej do rożnych grup społecznych, w tym mieszkańców i turystów,
  4. uczestnictwo w działaniach o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla Miasta Cieszyna,
  5. współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość,
  6. udział w zespołach tworzących programy i strategie rozwoju miasta Cieszyna w zakresie realizowanych zadań, z uwzględnieniem działań Zespołu obsługi inwestora,
  7. współpraca z Powiatem Cieszyńskim i innymi podmiotami w zakresie szkolnictwa zawodowego,
  8. pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców w Mieście Cieszynie.
 6. udział w różnych uroczystościach, świętach, i wydarzeniach, w których uczestniczy Burmistrz Miasta.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Stanowisko ds. wsparcia społecznego - symbol BSS.1,
 2. Stanowisko ds. komunikacji społecznej - symbol BSS.2,
 3. Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości - BSS.3.

3. Zasady zastępstw:

Stanowisko ds. wsparcia społecznego (BSS.1), stanowisko ds. komunikacji społecznej (BSS.2) i stanowisko ds. organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości (BSS.3) zastępują się wzajemnie.

 1. wykreślam § 41,
 2. w § 43 ust. 1 dodaję pkt 2 o treści: "monitorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.".
 3. w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego stanowiącego graficzny układ struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzam nowy - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego