W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.359.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.359.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że:

1) w miejsce dotychczasowej treści § 18 pkt 6 wpisuję nową treść:

" 6) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (symbol: OŚR):

a) Referat Gospodarki Odpadami.",

2) w miejsce dotychczasowej treści § 27 wpisuję nową treść:

"§ 27

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1. Zakres działania:

 1. w zakresie ochrony środowiska:
  1. nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, w tym m. in.:
   1. opracowywanie programu ochrony środowiska, nadzór nad jego realizacją, opracowanie sprawozdań z realizacji,
   2. współpraca z organami i podmiotami w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
   3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
  2. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  3. nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie Prawo wodne, w tym m.in.:
   1. zatwierdzanie ugód ustalających zmiany stanu wody na gruncie,
   2. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego oraz innych spraw wodno-prawnych,
   3. wyznaczanie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem,
   4. prowadzenie ewidencji kąpielisk,
  4. prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem ściekami,
  5. wydawanie opinii i uzgodnień wynikających z zapisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  6. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji gruntów i erozji gleb oraz rekultywacją gruntów,
  7. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie oraz nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
  8. nadzór nad utrzymywaniem istniejących i tworzeniem nowych, ogólnodostępnych terenów zieleni będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg,
  9. nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie przyrody oraz inicjowanie działań w zakresie ochrony przyrody,
  10. współpraca w sprawach zagrożeń osuwiskowych (terenów aktywnych osuwisk i potencjalnie osuwiskowych) z innymi organami administracji publicznej,
  11. koordynacja działań związanych z zagrożeniami osuwiskowymi, będących w kompetencji samorządu gminnego, a polegających w szczególności na:
   1. gromadzeniu informacji o zagrożeniach osuwiskowych na terenie miasta,
   2. przekazywaniu informacji o zagrożeniach osuwiskowych komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, właściwym do podjęcia stosownych działań,
  12. nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, w tym m. in.:
   1. opracowanie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, realizacja programu,
   2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
   3. wydawanie decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi, w przypadku znęcania się nad zwierzęciem,
  13. prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt,
  14. gromadzenie, analiza oraz udostępnianie danych i informacji o środowisku i jego ochronie (w części dotyczącej zadań Wydziału),
  15. prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych,
  16. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz ochrony zwierząt,
  17. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony przyrody, w tym zieleni,
  18. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  19. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
  20. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (w części dotyczącej zadań Wydziału),
  21. prowadzenie spraw związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej,
 2. w zakresie rolnictwa:
  1. organizowanie i prowadzenie spisów rolnych oraz wyborów do izb rolniczych, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,
  2. wykonywanie zadań oraz współdziałanie z właściwymi organami i służbami w zakresie ochrony roślin i ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
  3. prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników,
  4. udział w szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych,
 3. w zakresie ochrony zdrowia:
  1. współpraca z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia oraz inspekcją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  2. współdziałanie z instytucjami i jednostkami wykonującymi zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych,
  3. opracowanie, koordynacja i realizacja gminnego programu zdrowotnego,
  4. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
 4. w zakresie efektywności energetycznej:
  1. prowadzenie nadzoru nad zintegrowanym rozwojem gospodarki energetycznej, w tym opracowywanie i monitorowanie realizacji planów i programów związanych z gospodarką niskoemisyjną, zrównoważoną energią oraz transformacją energetyczną,
  2. prowadzenie nadzoru energetycznego nad obiektami gminnymi, w tym planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz koordynowanie grupowych zakupów energii,
  3. współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie gospodarki energetycznej,
  4. nadzór, koordynacja i realizacja zadań gminy określonych w przepisach o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  5. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i doradczej w zakresie działań związanych z efektywnością energetyczną i poprawą jakości powietrza,
 5. Referat Gospodarki Odpadami:
  1. nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym m. in.:
   1. opracowywanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz projektów innych uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
   2. nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
   3. prowadzenie czynności związanych z weryfikacją deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z wymiarem należności z tytułu opłat, w tym wydawanie decyzji o wysokości opłat (w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa),
   4. tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
   5. prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych,
   6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   7. udostępnianie na stronach internetowych urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami,
   8. prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami,
  2. koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o odpadach, w tym m.in. wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub magazynowania,
  3. realizacja zadań gminy związanych z przepisami dotyczącymi wyrobów zawierających azbest,
  4. współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie obsługi platformy informatycznej Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej (CSIFP).

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Naczelnik Wydziału - symbol OŚR.1,
 2. Stanowisko ds. ochrony środowiska - symbol OŚR.2,
 3. Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i zdrowia- symbol OŚR.3,
 4. Stanowisko ds. efektywności energetycznej - symbol OŚR.8,
 5. Stanowisko ds. ekodoradztwa i efektywności energetycznej - symbol OŚR.9,
 6. Referat Gospodarki Odpadami:
  1. Kierownik Referatu - symbol OŚR.4,
  2. Stanowiska ds. gospodarki odpadami - OŚR.5 i OŚR.7,
  3. Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - symbol OŚR.6.

3. Zasady zastępstw:

 1. Naczelnika Wydziału (OŚR.1) zastępuje stanowisko ds. ochrony środowiska (OŚR.2), a w razie jego nieobecności stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa (OŚR.3),
 2. stanowisko ds. ochrony środowiska (OŚR.2) oraz stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i zdrowia (OŚR.3) zastępują się wzajemnie,
 3. stanowisko ds. efektywności energetycznej (OŚR.8) oraz stanowisko ds. ekodoradztwa i efektywności energetycznej (OŚR.9) zastępują się wzajemnie,
 4. w Referacie Gospodarki Odpadami:
  1. Kierownika Referatu (OŚR.4) zastępuje stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska (OŚR.6),
  2. Stanowisko ds. gospodarki odpadami ( OŚR.5, OŚR.7) oraz stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska (OŚR.6) zastępują się wzajemnie.".
  3. w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego stanowiącego graficzny układ struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzam nowy - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego