W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.327.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego.
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.327.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXIII/395/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022 oraz Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna XXXVIII/461/22 z dnia 31 marca 2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022.

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 22 czerwca 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.327.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego.

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Zadanie z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 2. Nazwa zadania: wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 90.000,00 zł.

Zastrzega się prawo do zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację zadania po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającej informacje na temat jakości złożonych ofert.

3. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Gmina Cieszyn zleci realizację zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji, przy czym:
  1. wysokość przyznanej dotacji może wynieść 100 % całkowitej kwoty realizacji zadania,
  2. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 30%.
 2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.
 3. Ogłoszony konkurs ma charakter otwarty/ciągły do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do 30 września 2022 roku.
 4. Oferta powinna zawierać informację na temat zewnętrznych środków finansowych, które organizacja pozyskała, nazwę funduszu/programu, termin rozstrzygnięcia, a także opis projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych, a także wskazanie, które zadania finansowane będą ze źródeł zewnętrznych, a które z wkładu własnego.
 5. Umowa zostanie zawarta na wsparcie/powierzenie realizacji zadania w przypadku przedstawienia potwierdzenia otrzymania dotacji lub umowy przez organizację z podmiotem zewnętrznym, które będą stanowiły załącznik do umowy zawartej z gminą Cieszyn.
 6. W przypadku, kiedy oferent nie uzyska dotacji/dofinansowania ze źródeł zewnętrznych nie zostanie z nim zawarta umowa na realizacje zadania publicznego.

4. Burmistrz Miasta Cieszyna odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w punkcie III.6 wzoru oferty, określonej w formie załącznika do Rozporządzenia Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

5. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie, na które przyznana zostanie dotacja musi obejmować zadania, których realizacja kończy się nie później niż do 31 grudnia 2022 roku.
 2. Zadanie musi zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zleceniodawca w ramach realizacji umowy jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 4. W indywidualnym przypadku, jeżeli Zleceniobiorca nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy, podmiot jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).
 5. Umowa z oferentem uzyskującym dofinansowanie będzie podpisana niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, po spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 5. Aby ustalić przybliżony termin ogłoszenia wyników konkursu, a tym samym termin rozpoczęcia realizacji zadania, jaki należy uwzględnić w ofercie, należy wziąć pod uwagę termin składania oferty, ilość dni konieczną na ocenę formalną i merytoryczną (maksymalnie 30 dni) oraz ilość dni na podjęcie decyzji przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

6. Termin składania ofert:

Oferty składać można w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 30 września 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w pkt 2., na druku zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez przesłanie oferty platformą elektroniczną www.engo.org.pl, z równoczesnym dostarczeniem podpisanego, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji, potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, które generuje się w systemie składania ofert po jej złożeniu, w terminie określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W przypadku potwierdzeń złożenia oferty wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Potwierdzenie może zostać również przesłane poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. termin wyboru ofert ustalany będzie na bieżąco, w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty do wyczerpania środków finansowych lub zakończenia naboru wniosków.
 2. wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową;
 3. przy wyborze ofert stosowane będą kryteria, określone w karcie oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1, bądź 2 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn.

8. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w ubiegłych latach na realizację zadania:

W poprzednich latach gmina Cieszyn nie przeznaczyła żadnych środków finansowych na ten cel.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane