W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.303.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie Konsultacje z GRDPP projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam 9 czerwca 2022 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 23 czerwca 2022 r. jako dzień ich zakończenia

Zarządzenie Nr 0050.303.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r. poz. 3472)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 2. Wyznaczam 9 czerwca 2022 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 23 czerwca 2022 r. jako dzień ich zakończenia.
 3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres: grunty@um.cieszyn.pl.
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Rynek 1 (biuro podawcze).
 4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat w następującym składzie:
  1. Natalia Piksa - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
  2. Izabela Golec - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
  3. Aneta Chmiel - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
 2. Na przewodniczącego zespołu powołuję Natalię Piksa.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.303.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zaś ich tryb określony został w uchwale Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nadzór nad przebiegiem konsultacji projektu sprawował zespół powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.303.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku. Konsultacje trwały od dnia 9 czerwca 2022 r. do dnia 23 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w trybie określonym w przytoczonej powyżej uchwale na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl, w zakładce Konsultacje) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w gablocie na I piętrze i na stronie internetowej Cieszyna.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

Cieszyn, dnia 27 czerwca 2022 r.

Członkowie Zespołu
ds. konsultacji projektu:

 1. Natalia Piksa
 2. Izabela Golec
 3. Aneta Chmiel

Załączniki

Powiadom znajomego