W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.242.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
zmienione przez 0050.316.2022
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.242.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 9 maja 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIII/395/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 10 maja 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.242.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 9 maja 2022 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CIESZYN NA ROK 2022
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
- ORGANIZACJA CYKLICZNYCH ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH

1. Rodzaj zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

 1. Zadanie Nr 1 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych podczas wakacji letnich 2022 w ramach "Akcji Lato".
 2. Zadanie Nr 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych "Jesień 2022".

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Zadanie Nr 1 - 25 000,00 zł
Zadanie Nr 2 - 58 000,00 zł

3. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji:

Zadanie Nr 1 - 7 000,00 zł
Zadanie Nr 2 - 15 000,00 zł

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje wyłącznie w formie wspierania jego wykonania, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% ogólnych kosztów realizacji zadania,
 2. zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 20% ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków pieniężnych od odbiorców, wkładu własnego niefinansowego (osobowego), przy czym minimum 15% ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego,
 3. wysokość wydatków przeznaczonych na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów zadania.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty w postaci elektronicznej oraz złożenie wydrukowanego i prawidłowo podpisanego potwierdzenia złożenia oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Dopuszcza się złożenie kompletnego wydruku oferty, ale niedopuszczalne jest złożenie wersji roboczej oferty. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.

5. Terminy i warunki realizacji zadań:

Zadanie Nr 1 - pomiędzy 14 czerwca 2022 roku a 30 września 2022 roku, przy czym zajęcia sportowo-rekreacyjne, profilaktyczne oraz imprezy sportowo-rekreacyjne muszą odbywać się pomiędzy 25 czerwca 2022 roku a 31 sierpnia 2022 roku.

Zadanie Nr 2 - pomiędzy 1 sierpnia 2022 roku a 30 grudnia 2022 roku, przy czym zajęcia sportowo-rekreacyjne, profilaktyczne oraz imprezy sportowo-rekreacyjne muszą odbywać się pomiędzy 1 września 2022 roku a 16 grudnia 2022 roku.

Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i umowie o wsparcie realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.

Zleceniobiorcy przy planowaniu i realizacji zadania muszą brać pod uwagę możliwe ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów związanych z występowaniem stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych z tym związanych.

Warunki dostępności:

Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o których mowa w art. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy, podmiot jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

6. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań

Zadanie Nr 1 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych podczas wakacji letnich 2022 w ramach "Akcji Lato".

 1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od uzależnień (także behawioralnych), w tym również działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cieszyn w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych poprzez:
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej,
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w zajęciach profilaktycznych,
  • rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play, eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
 2. Obligatoryjne rezultaty zadania to:
  • zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych (planowany poziom osiągnięcia rezultatu powinien być wyrażony w godzinach),
  • zorganizowanie zajęć profilaktycznych (planowany poziom osiągnięcia rezultatu powinien być wyrażony w godzinach).
 3. Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: harmonogram zajęć (zawierający datę, miejsce realizacji, zakres godzinowy zajęć, nazwisko prowadzącego, tematykę zajęć, ilość uczestników).
 4. Zadanie polega na realizacji projektów, na które składają się cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z zajęciami profilaktycznymi, których opis powinien znaleźć się w sekcji III/3 oferty "Syntetyczny opis zadania". Brak opisu zajęć profilaktycznych oznacza ocenę "0" za tę część oferty.
 5. Osoby prowadzące działania profilaktyczne powinny posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne, które należy opisać w sekcji IV/2 oferty "Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania" i nie mogą one ulec zmianie w aktualizacji. Brak opisu kompetencji osoby przewidzianej do przeprowadzenia działań profilaktycznych oznacza ocenę "0" za tę część oferty".
 6. Oferta może przewidywać dodatkowo organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, jednak mogą one stanowić jedynie uzupełnienie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wyłącznie na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej.
 7. Wszystkie realizowane działania muszą odbywać się na terenie Gminy Cieszyn. W szczególnych przypadkach, ze względu na specyfikę projektu, dopuszcza się organizację na terenie innego obiektu, dysponującego odpowiednią infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
 8. Zajęcia sportowo-rekreacyjne, profilaktyczne oraz imprezy sportowo-rekreacyjne muszą odbywać się pomiędzy 25 czerwca 2022 roku a 31 sierpnia 2022 roku.
 9. Preferowane są oferty obejmujące prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych przez okres minimum 2 tygodni, co najmniej 3 razy w tygodniu (łącznie 6 zajęć). Zrekrutowana grupa nie może liczyć mniej niż 10 osób. Zajęcia profilaktyczne powinny stanowić minimum 10% zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zadeklarowany w ofercie procent zajęć profilaktycznych w stosunku do zajęć sportowo-rekreacyjnych nie może ulec zmniejszeniu w aktualizacji.
 10. Konkurs nie dotyczy półkolonii, kolonii i obozów. W związku z tym środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na zakup posiłków i noclegów.

Zadanie Nr 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych "Jesień 2022".

 1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od uzależnień (także behawioralnych), w tym również działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cieszyn w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych poprzez:
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej,
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w zajęciach profilaktycznych,
  • rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play, eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
 2. Obligatoryjne rezultaty zadania to:
  • zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych (planowany poziom osiągnięcia rezultatu powinien być wyrażony w godzinach),
  • zorganizowanie zajęć profilaktycznych (planowany poziom osiągnięcia rezultatu powinien być wyrażony w godzinach).
 3. Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: harmonogram zajęć (zawierający datę, miejsce realizacji, zakres godzinowy zajęć, nazwisko prowadzącego, tematykę zajęć, ilość uczestników).
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli Zleceniobiorca zrealizuje co najmniej 90% założonych rezultatów.
 5. Zadanie polega na realizacji projektów, na które składają się cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z zajęciami profilaktycznymi, których opis powinien znaleźć się w sekcji III/3 oferty "Syntetyczny opis zadania". Brak opisu zajęć profilaktycznych oznacza ocenę "0" za tę część oferty.
 6. Osoby prowadzące działania profilaktyczne powinny posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne, które należy opisać w sekcji IV/2 oferty "Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania" i nie mogą one ulec zmianie w aktualizacji. Brak opisu kompetencji osoby przewidzianej do przeprowadzenia działań profilaktycznych oznacza ocenę "0" za tę część oferty".
 7. Oferta może przewidywać dodatkowo organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, jednak mogą one stanowić jedynie uzupełnienie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wyłącznie na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej.
 8. Wszystkie realizowane działania muszą odbywać się na terenie Gminy Cieszyn. W szczególnych przypadkach, ze względu na specyfikę projektu dopuszcza się organizację na terenie innego obiektu, dysponującego odpowiednią infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
 9. Zajęcia sportowo-rekreacyjne, profilaktyczne oraz imprezy sportowo-rekreacyjne muszą odbywać się pomiędzy 1 września 2022 roku a 16 grudnia 2022 roku.
 10. Preferowane są oferty obejmujące prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych przez okres minimum 8 tygodni, co najmniej 1 raz w tygodniu (łącznie 8 zajęć). Zrekrutowana grupa nie może liczyć mniej niż 10 osób. Zajęcia profilaktyczne powinny stanowić minimum 10% zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zadeklarowany w ofercie procent zajęć profilaktycznych w stosunku do zajęć sportowo-rekreacyjnych nie może ulec zmniejszeniu w aktualizacji.

6. Warunki wydatkowania środków:

Środki finansowe własne, środki pieniężne od odbiorców oraz wkład osobowy mogą zostać poniesione przed podpisaniem umowy, ale nie wcześniej niż przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Środki finansowe z dotacji mogą zostać wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty składać należy w terminie do dnia 31 maja 2022 roku, do godz. 15.00 wyłącznie poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl. Równocześnie oferent dostarczy wydrukowane z Generatora i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji potwierdzenie złożenia oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

W przypadku potwierdzeń złożenia ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 14 czerwca 2022 roku;
 2. tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez komisję konkursową;
 3. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria oceny, określone w karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn.

9. Realizacja w latach poprzednich:

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych były realizowane przez Gminę Cieszyn w 2021 roku na kwotę 120 108,00 zł (dotacje), zaś w roku 2022 rozdysponowano do tej pory kwotę 157 000,00 zł (dotacje).

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

Komisję powołano Zarządzeniem Nr 0050.278.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych


Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięto Zarządzeniem Nr 0050.324.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Załączniki

Powiadom znajomego