W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.120.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.120.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 marca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIII/395/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 8 marca 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.120.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 marca 2022 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CIESZYN NA ROK 2022
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

1. Rodzaj zadania:

Kultura fizyczna - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

40 000,00 zł

3. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji:

10 000,00 zł

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje wyłącznie w formie wspierania jego wykonania, zgodnie z następującymi zasadami:

  1. wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% ogólnych kosztów realizacji zadania,
  2. Zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 20% ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków pieniężnych od odbiorców, wkładu własnego niefinansowego (osobowego), przy czym minimum 15% ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego,
  3. wysokość wydatków przeznaczonych na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów zadania.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty w postaci elektronicznej oraz złożenie wydrukowanego i prawidłowo podpisanego potwierdzenia złożenia oferty (dopuszcza się złożenie kompletnego wydruku oferty, ale niedopuszczalne jest złożenie wersji roboczej oferty) przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadania, na które przyznana zostanie dotacja muszą zostać zrealizowane pomiędzy 12 kwietnia 2022 roku a 31 grudnia 2022 roku.

Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i umowie o wsparcie realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.

Zleceniobiorcy przy planowaniu i realizacji zadania muszą brać pod uwagę ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów związanych z występowaniem stanu epidemii oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Warunki dostępności:

Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o których mowa w art. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy, podmiot jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

6. Warunki wydatkowania środków:

Środki finansowe własne, środki pieniężne od odbiorców oraz wkład osobowy mogą zostać poniesione przed podpisaniem umowy, ale nie wcześniej niż przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Środki finansowe z dotacji mogą zostać wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty składać należy wyłącznie poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl z równoczesnym dostarczeniem potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w terminie do dnia 29 marca 2022 roku, do godz. 15.00.

W przypadku potwierdzeń złożenia ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 12 kwietnia 2022 roku;
  2. tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez komisję konkursową;
  3. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria oceny, określone w karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn.

9. Realizacja w latach poprzednich:

Zadania z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych były realizowane przez Gminę Cieszyn w 2021 roku na kwotę 52 161,52 zł (dotacje), zaś w roku 2022 rozdysponowano do tej pory kwotę 25 000,00 zł (dotacje).

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Konkurs rozstrzygnięto Zarządzeniem Nr 0050.201.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Załączniki

Powiadom znajomego