W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.530.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Reymonta
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.530.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Reymonta

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 1372 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1. art. 38 ust. 1 i ust. 2. art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 685 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. Poz. 7625 z późn. zm.).

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/4 i 78/6 obr. 60 o łącznej pow. 0,0590 ha. zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00110735/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Przetarg ograniczam do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 62/4 i 78/6 obr. 60.

§ 3

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 13 000,00 zł. Sprzedaż działki nr 62/4 i 78/6 obr. 60 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane).

§ 4

  1. Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie i podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl,
  2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczam w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/4 oraz 78/6 obr. 60 o łącznej pow. 0,0590 ha zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00110735/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Działki stanowią gospodarczą całość. Grunt o nachyleniu w kierunku wschodnim, ma kształt foremny. Jest zagospodarowany pod namioty foliowe - typu szklarnie. Pozostały teren o nawierzchni trawiastej z pojedynczymi nasadzeniami. Teren ten od strony północnej i od strony wschodniej jest częściowo ogrodzony płotem siatkowym. Nieruchomość położona w sąsiedztwie rzeki Puńcówki, terenów zieleni oraz działek z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Uzbrojenie: grunt nieuzbrojony.

Nieruchomość położona jest w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość położona jest w jednostce 13WP - tereny wód powierzchniowych - wody płynące oraz w strefie korytarza ekologicznego wyłączonego spod zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 62/4 i 78/6 obr. 60. Uzasadnieniem wyboru formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest brak dostępu do drogi, co uniemożliwia samodzielne zagospodarowanie działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1300.

W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody nieobecnego małżonka na udział w przetargu.

UWAGA! Z uwagi wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 13 000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 1 500,00 zł w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. Dopuszcza się również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą za termin zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na wyżej wymienione konto.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto ( nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej - dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej - dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst: Dz.U. z 2017, poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter - pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, tel. 33 479 42 32, 33 479 42 37.

Cieszyn, dnia 25 października 2021 r.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA
W USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 GRUDNIA 2021 R.
O GODZ. 13:00

Komisja przetargowa podaje do wiadomości, że do uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie w rejonie ul. Reymonta, oznaczonej jako działka nr 62/4 i 78/6 obr. 60 o łącznej pow. 0,0590 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00110735/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie zostały zakwalifikowane następujące osoby:

  1. Violetta i Piotr Witala

Cieszyn, dnia 7 grudnia 2021 r.

 
Przewodnicząca
 
Komisji Przetargowej
 
 
 
Natalia Piksa

Szczegóły dotyczące wyniku przetargu nieograniczonego znajdują się w artykule pod nazwą Informacja z dnia 17 grudnia 2021 r. o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 9 grudnia 2021 r. dot. nieruchomości położonej w Cieszynie w rejonie ul. Reymonta (informacja będzie dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie do dnia 27 grudnia 2021 roku włącznie)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane