W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.447.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ulicy Lisiej
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.447.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ulicy Lisiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2. art. 39 ust. 1. art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. Poz. 7625 z późn. zm.)

§ 1

Ogłaszam drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ulicy Lisiej o powierzchni 676 m2 stanowiącą działkę nr 20/22 obr. 68 zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00058723/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do II przetargu kwotę 40 000 zł. Do wylicytowanej w przetargu ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

§ 3

  1. Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie i podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl.
  2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczam w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 20/22 obr. 68 o pow. 0,0676 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Lisiej zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00058723/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Działka ma kształt przypominający trójkąt ze ściętym rogiem od strony zachodniej i ma częściowo zróżnicowane ukształtowanie terenu o nachyleniu w kierunku zachodnim. Jest to grunt niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą. Grunt nie jest ogrodzony, z tym, że w części północno-wschodniej, na odcinku około 16 m, przylega do ogrodzenia z siatki częściowo obsadzonego tujami, od przylegającej posesji. Przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe, a w sąsiedztwie do 70 m występują wszystkie sieci uzbrojenia technicznego. Działka od strony zachodniej ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Lisiej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 20/22 obr. 68 znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej (P4_MN2).

Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony w dniu 6 lipca 2021 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań, stanowi jednak przedmiot postępowania toczącego się w Sądzie Rejonowym w Cieszynie o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 000,00 zł.

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1200.

UWAGA! Z uwagi wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 4 000,00 zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2021 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej - dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej - dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 232 lub 33 4794 237.

Cieszyn, dnia 25 sierpnia 2021 r.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

Szczegóły dotyczące wyniku przetargu znajdują się w artykule Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego dot. nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Lisiej (dot. Zarządzenia Nr 0050.447.2021). Artykuł będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w Cieszynie do 21 października 2021 roku włącznie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane