W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.276.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia transmisji i utrwalania, w celu udostępnienia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Miejskiej Cieszyna
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr 0050.782.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cieszyna.

Zarządzenie Nr 0050.276.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia transmisji i utrwalania, w celu udostępnienia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Miejskiej Cieszyna

Na podstawie art. 20 ust. 1b i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 120.15.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach Urzędu Miejskiego w Cieszynie

§ 1

 1. Wprowadzam Zasady prowadzenia transmisji i utrwalania, w celu udostępnienia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Miejskiej Cieszyna, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Wprowadzam informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w czasie transmisji i utrwalania, w celu udostępnienia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Miejskiej Cieszyna, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Wprowadzam wzór informacji wypowiadanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna, przed rozpoczęciem obrad Rady Miejskiej Cieszyna, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.782.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cieszyna.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.276.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 maja 2021 roku

ZASADY PROWADZENIA TRANSMISJI I UTRWALANIA, W CELU UDOSTĘPNIENIA ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK, OBRAD RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

§ 1

Załącznik określa zasady prowadzenia transmisji i utrwalania, w celu udostępnienia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cieszyna.

§ 2

Celem prowadzenia transmisji i utrwalania w celu udostępnienia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Miejskiej Cieszyna jest realizacja zasady jawności.

§ 3

 1. Rejestracja obrazu i dźwięku w sali sesyjnej Ratusza odbywa się podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna prowadzonej:
  1. w sali sesyjnej Ratusza;
  2. w trybie zdalnym.
 2. Rejestracja dotyczy obrazu i dźwięku.
 3. Sesja transmitowana jest na żywo za pośrednictwem serwisu internetowego eSesja.pl, http://cieszynmiasto.esesja.pl, do którego link udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna na stronie bip.um.cieszyn.pl oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 4. Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna wypowiada informację, która musi zawierać następujące dane: sesja Rady Miejskiej Cieszyna jest nagrywana oraz transmitowana, kto jest administratorem danych utrwalonych na nagraniach, w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, na podstawie jakich przepisów prawnych oraz gdzie można uzyskać więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych. Przykładowy wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 5. Nagrania z sesji Rady Miejskiej Cieszyna są poddawane edycji przez Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przed publikacją, w szczególności w celu opisu nagrania, usunięcia przerw w obradach oraz jeżeli dotyczy, anonimizacji wypowiedzi mogących naruszać prawa i wolności osób. których dane dotyczą.
 6. Nagrania archiwalne, o których mowa w ust. 5 publikowane są w serwisie internetowym eSesja.pl, http://cieszynmiasto.esesja.pl. Nagrania archiwalne od sesji 25.06.2013 r. do sesji 27.02.2020 r. zostały udostępnione na kanale YouTube. Linki do nagrań udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna.
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Miasta Cieszyna dostępne są w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 8. Zasady, o których mowa w ust. 7 publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna oraz umieszcza się w formie informacji przed Salą Sesyjną Ratusza, w której odbywa się sesja Rady Miejskiej Cieszyna.
 9. Dane są dostępne bezterminowo, a okres udostępnienia może ulec zmianie tylko, gdy przepisy prawa wprowadzą zmianę w tym zakresie. 10. Nagrania z sesji podlegają archiwizacji zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  2. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

§ 4

Nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, transmisją oraz terminową publikacją sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego oraz Biuro Rady Miejskiej.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.276.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 maja 2021 roku

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE TRANSMISJI I UTRWALANIA, W CELU UDOSTĘPNIENIA ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK, SESJI RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 Urząd Miejski w Cieszynie informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1. 43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji Rady Miejskiej Cieszyna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku:
  1. 20 ust. 1 b ustawy o samorządzie gminnym.
  2. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby zainteresowane przebiegiem sesji Rady Miejskiej Cieszyna, podmioty przetwarzające dane w imieniu Burmistrza Miasta Cieszyna w tym serwis internetowy eSesja.pl. Linki do nagrań obrad w serwisie internetowym eSesja.pl są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna na stronie bip.um.cieszyn.pl oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty:
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  2. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych.
  3. usunięcia danych osobowych.
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;

Niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych;

 1. Uczestnictwo w Sesji Rady Miejskiej Cieszyna jest dobrowolne.
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.276.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 maja 2021 roku

WZÓR INFORMACJI WYPOWIADANEJ PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY LUB ZASTĘPCĘ PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA PRZED ROZPOCZĘCIEM OBRAD RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

"Sesja Rady Miejskiej Cieszyna jest transmitowana oraz nagrywana. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach jest Burmistrz Miasta Cieszyna. Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 18 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie bip.um.cieszyn.pl".

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego