W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.268.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie oraz dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.268.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 maja 2021 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie oraz dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 63 ust. 1 ust. 10, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.):

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowiska:

 1. Dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6,
 2. Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie przy ul. Błogockiej 24.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszczam:

 1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Cieszyna,
 2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Cieszyn.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.268.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 maja 2021 roku

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA
ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych:

 1.  Przedszkole nr 18, 43-400 Cieszyn, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6
 2.  Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 43-400 Cieszyn ul. Błogocka 24

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 tj. ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce.
 2. Ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 4. Uzyskał:
  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.
 5. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 6. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 7. Nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
 8. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 10. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).
 11. W przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

II. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, danej szkole podstawowej.
 2. Spełnia wymagania określone w części I. pkt 2-11.

III. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej placówce może zajmować również:

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:
  1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
  2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
  3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.) spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

IV. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania (nie dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola):

 1. Posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
 2. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny.
 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 5. Spełnia wymagania określone w części I. pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

V. Zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły.
  Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie również prezentację multimedialną. Prezentacja ta winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
  1. stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo
  2. stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  3. stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
 5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 6. W przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 672 ze zm.), dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.
 7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).
 11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
 13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.).
 15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 16. Oświadczenia, że kandydat:
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż określone z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w celach konkursu na stanowisko dyrektora (nazwa i nr przedszkola, jednostki) w Cieszynie.
  Ponadto jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, proszę dopisać do oświadczenia, że kandydat:
  Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieścił w dokumentach dotyczących konkursu na stanowisko dyrektora (nazwa i nr szkoły, jednostki) w Cieszynie.

VI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa i nr przedszkola/jednostki) w Cieszynie" w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. (do godz. 15.00) bezpośrednio w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną. W przypadku wysłania oferty pocztą - na adres: Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Ratuszowa 1 - decyduje data wpływu oferty do CUW.

Konkursy zostaną przeprowadzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni pisemnie.

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

Wszelkich informacji udziela Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1, tel. 33 479 43 36.

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwana dalej RODO w ramach ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie z reprezentacją w osobie Dyrektora Pawła Szajora. Z administratorem możesz skontaktować się listownie na adres: Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn, przez e-mail: cuw@um.cieszyn.pl lub telefonicznie: 33 479 43 31.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym możesz się Państwo skontaktować poprzez e-mail: asrobka@um.cieszyn.pl lub telefon: 33 479 43 34. Z inspektorem możesz się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych - przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola lub placówki oświatowej określonych w treści ogłoszenia na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie komisja konkursowa w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie. Państwa dane w przypadku zakwalifikowania do następnego etapu konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Cieszyna, z którym zawarta jest umowa powierzenia danych. A także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie - w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego