W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.243.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym
Status obowiązujące

Zarządzenie nr 0050.243.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXII/257/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 10 maja 2021 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.243.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 5 maja 2021 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CIESZYN NA ROK 2021
Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - ORGANIZACJA FESTIWALU FILMOWEGO I TEATRALNEGO O CHARAKTERZE TRANSGRANICZNYM

1. Rodzaj zadania:
Kultura i sztuka - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
160.000 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje wyłącznie w formie wspierania jego wykonania, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. wysokość dotacji nie może przekroczyć 85 % ogólnych kosztów realizacji zadania,
 2. Zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 15 % ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, wkładu osobowego, przy czym minimum 10 % ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego,
 3. wysokość wydatków przeznaczonych na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów zadania,
 4. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu.
 5. Składane oferty mają dotyczyć wsparcia realizacji wydarzeń kulturalnych w formie festiwalu filmowego i festiwalu teatralnego o charakterze transgranicznym. Do oferty należy dołączyć porozumienie lub umowę z partnerem mającym siedzibę w Republice Czeskiej w sprawie wspólnej organizacji przedsięwzięcia.
 6. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania, na które przyznana zostanie dotacja muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 czerwca 2021 roku a 31 grudnia 2021 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.
 2. Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, które określone zostaną w umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.
 3. Zleceniobiorcy przy planowaniu i realizacji zadania muszą brać pod uwagę ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów związanych z występowaniem stanu epidemii oraz wymagań sanitarno- epidemiologicznych z tym związanych (m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).
 4. W przypadku braku możliwości realizacji wydarzeń kulturalnych w formie stacjonarnej, wynikającej z przepisów prawa i wytycznych w tym zakresie wydanych przez stosowne ministerstwa, dopuszcza się ich organizację w formie hybrydowej oraz w wersji on-line w sieci internet.
 5. Warunki wydatkowania środków:
  1. Środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł oraz wkład osobowy mogą zostać poniesione przed podpisaniem umowy, ale nie wcześniej niż przed datą rozpoczęcia realizacji zadania,
  2. Środki finansowe z dotacji mogą zostać wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy.
  3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

5. Termin składania ofert:

Oferty składać należy w terminie do dnia 31 maja 2021 roku, do godz. 15.00, na druku zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) wyłącznie poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl. Równocześnie oferent dostarczy potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z Generatora i podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 10 czerwca 2021 roku;
 2. tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez komisję konkursową;
 3. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria oceny, określone w karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2021.
 4. odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie (pkt. III.6 wzoru oferty).

7. Zadania z zakresu kultury i sztuki zrealizowane przez gminę Cieszyn w roku 2019 na kwotę 426.174,94 zł, w tym 279.835,18 zł przekazano w formie dotacji, a w roku 2020 kwotę 238.975,17 zł, w tym 201.539 zł przekazano w formie dotacji.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Rozstrzygnięto Zarządzeniem Nr 0050.320.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2021 roku z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym

Załączniki

Powiadom znajomego