W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.215.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Barteczka
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.215.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Barteczka

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. Poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. Poz. 106 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. Poz. 7625 z późn. zm.).

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Barteczka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/1 obr. 17 o pow. 0,0141 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00044880/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Przetarg ograniczam do właścicieli nieruchomości przyległych do dz. 28/1 obr. 17.

§ 3

Przyjmuję jako cenę wywoławczą do przetargu kwotę 12 000,00 zł. Do wylicytowanej w przetargu ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

§ 4

  1. Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie tut. Urzędu i podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl,
  2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczam w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Komisji Przetargowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Barteczka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/1 obr. 17 o powierzchni 141 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00044880/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Działka ma wydłużony kształt i w miarę płaskie ukształtowanie terenu o niewielkim nachyleniu w kierunku zachodnim. Stanowi niezabudowany grunt porośnięty roślinnością trawiastą. Od strony wschodniej przylega do ogrodzenia z siatki obsadzonego tujami, od przylegającej posesji.

Uzbrojenie: brak uzbrojenia na działce, a w sąsiedztwie do 30 m występują wszystkie sieci uzbrojenia technicznego. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi (dz. 28/2 ma charakter drogi wewnętrznej, częściowo utwardzonej).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 28/2 obr. 17 znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (P20_MN).

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 28/2 obr. 17. Uzasadnieniem wyboru formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest mała powierzchnia i wydłużony kształt działki uniemożliwiające jej samodzielne zagospodarowanie.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1300.

UWAGA! Z uwagi wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 12 000,00 zł.

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 1 500,00 zł w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. Dopuszcza się również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą za termin zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na wyżej wymienione konto.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto ( nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  1. osoby fizycznej - dowód tożsamości,
  2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  3. osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  4. spółki cywilnej - dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst: Dz.U. z 2017, poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter - pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, tel. 33 479 42 32, 33 479 42 37.

Cieszyn, dnia 30 kwietnia 2021 r.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 czerwca 2021 R. O GODZ. 13:00

Komisja przetargowa podaje do wiadomości, że do uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie w rejonie ul. Barteczka, oznaczonej jako działka nr 28/1 obr. 17 o pow. 0,0141 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00044880/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie zostały zakwalifikowane następujące osoby:

  1. Anna i Wojciech Góra
 
Przewodnicząca
 
Komisji Przetargowej
 
 
 
Natalia Piksa

Cieszyn, dnia 7 czerwca 2021 r.


Szczegółowe informacje na temat wyniku ustnego przetargu ograniczonego znajdują się w artykule: Informacja Burmistrz Miasta Cieszyna o wyniku ustnego przetargu ograniczonego, który odbył się w dniu 8 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie - dot. nieruchomości położonej w Cieszynie w rejonie ul. Barteczka (artykuł będzie dostępny na Tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w terminie od 16.06.2021 r. do 24.06.2021 r.)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane