W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.38.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw realizacji projektu pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"
zmienione przez 0050.270.2021,0050.92.2022
uchylone przez/utraciło moc na podstawie 0050.158.2023
Status uchylone

Zarządzenie Nr 0050.38.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 20 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw realizacji projektu pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 44 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0050.729.2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.614.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku z późn. zm.)

§ 1

Powołuję zespół zadaniowy do spraw realizacji projektu pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki", zwany dalej zespołem, w składzie:

 1. Stanisław Kawecki - Sekretarz Miasta Cieszyna - Przewodniczący zespołu, koordynator projektu,
 2. Przemysław Major - II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna - Zastępca Przewodniczącego zespołu,
 3. Leszek Śliwka - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie - członek zespołu, specjalista ds. realizacji prac w budynku Zamkowa 1 i terenu przyległego,
 4. Kazimiera Palmen - Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie - członek zespołu,
 5. Krzysztof Kłapsia - główny specjalista Referatu Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie - członek zespołu, specjalista ds. sprawozdawczości merytoryczno-finansowej projektu,
 6. Renata Karpińska - główny specjalista na samodzielnym stanowisku do spraw produktów turystycznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - członek zespołu, specjalista ds. wdrożenia produktu turystycznego i promocji projektu
 7. Anna Syrokosz - główny specjalista na samodzielnym stanowisku ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - członek Zespołu,
 8. Paulina Ligocka-Andrzejewska - inspektor na samodzielnym stanowisku ds. wsparcia przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - członek Zespołu,
 9. Katarzyna Koczwara - rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie - członek zespołu,
 10. Przemysław Kulawiec - starszy specjalista wieloosobowego stanowiska do spraw inwestycji i zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie - członek Zespołu,
 11. Lubomira Trojan - Zastępca Dyrektora Zamku Cieszyn - członek zespołu.

§ 2

 1. Zadaniem Zespołu jest realizacja wszystkich działań związanych z wdrożeniem projektu pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki", w tym między innymi w zakresie:
  1. realizacji robót, dostaw i usług przewidzianych po stronie Partnera wiodącego i dotyczących zadań:
   1. remontu i przebudowy ulicy Głębokiej w Cieszynie wraz z pl. Św. Krzyża,
   2. budowy budynku Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej 1,
   3. dostawy wyposażenia budynku transgranicznego centrum informacji turystycznej,
   4. remontu i przebudowy Rynku w Cieszynie,
   5. remontu i przebudowy ulicy Zamkowej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Głęboką do Mostu Przyjaźni,
   6. przebudowy chodników ulic: Szersznika, Górny Rynek i Wyższa Brama, polegającej na zabudowie szyny tramwajowej oraz lokalizacji elementów małej architektury symbolizującej przystanki tramwajowe,
   7. dostawy i montażu repliki historycznego tramwaju,
   8. wykonania multimedialnych przystanków na trasie "cieszyńskiego tramwaju", wielkoformatowej prezentacji multimedialnej 3D (mapping) oraz innych elementów produktu turystycznego,
  2. organizacji funkcjonowania Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej,
  3. promocji projektu i produktu turystycznego oraz poszczególnych jego elementów,
  4. konsultacji działań przewidzianych w projekcie z rożnymi interesariuszami,
  5. przygotowania dokumentów niezbędnych do sprawozdawczości i rozliczania projektu,
  6. współpracy z Partnerem projektu zakresie zadań przez niego realizowanych.
 2. Przewodniczący zespołu - Stanisław Kawecki:
  1. przewodniczy zespołowi, kieruje jego pracami oraz zwołuje posiedzenia z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, a także przekazuje Burmistrzowi Miasta bieżące informacje o pracach zespołu i efektach jego działań,
  2. koordynuje wszystkie działania projektu dotyczących Partnera Wiodącego, jak również koordynuje współpracę z Partnerem Projektu w zakresie wszystkich działań realizowanych po stronie czeskiej,
  3. koordynuje współpracę wszystkich członków zespołu realizującego projekt,
  4. nadzoruje realizację zadań przypisanych członkom zespołu, w tym w zakresie:
   1. zamówień publicznych,
   2. realizacji robót budowlanych,
   3. wdrażania produktu turystycznego,
   4. sprawozdawczości i rozliczania projektu,
   5. promocji projektu.
 3. Z-ca Przewodniczącego zespołu - Przemysław Major:
  1. zastępuje Przewodniczącego zespołu,
  2. nadzoruje zadania projektu realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie.
 4. Leszek Śliwka - członek zespołu:
  1. koordynuje wszystkie działania (w tym: zamówienia publiczne, budowlane, formalnoprawne, finansowe, itd.) dotyczące realizacji robót w obszarze budynku Zamkowa 1 wraz jego otoczeniem,
  2. przygotowuje i przekazuje dokumenty specjaliście ds. sprawozdawczości merytoryczno- finansowej w celu dokonywania rozliczenia projektu i sprawozdawczości oraz odpowiednie dane finansowe osobie wymienionej w ust. 5.
 5. Kazimiera Palmen - członek zespołu:
  1. opracowuje założenia finansowe projektu na podstawie szczegółowych danych przekazanych przez osoby wymienione w ust. 4, 6, 7 oraz 11, z uwzględnieniem wszystkich źródeł jego finansowania,
  2. nadzoruje wykonanie budżetu projektu.
 6. Krzysztof Kłapsia - członek zespołu:
  1. opracowuje raporty z bieżącej realizacji oraz raport końcowy z realizacji części projektu dla Gminy Cieszyn,
  2. opracowuje zestawienia dokumentów i oświadczenia do zestawienia dokumentów dla gminy Cieszyn,
  3. opracowuje raporty z realizacji oraz raport końcowy z realizacji na podstawie raportów częściowych wszystkich partnerów projektu,
  4. opracowuje wnioski o płatność na podstawie zatwierdzonych zestawień dokumentów od poszczególnych partnerów projektu,
  5. monitoruje realizację projektu pod kątem zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,
  6. realizuje i koordynuje zadnia w zakresie przeprowadzania zmian w projekcie oraz kontaktów z Instytucją Zarządzająca oraz Kontrolerem na etapie realizacji projektu z uwzględnieniem zapewnienia obsługi administracyjnej wniosku w systemie ISKP14+,
  7. prowadzi obsługę administracyjną pracy zespołu,
  8. współpracuje z członkami Zespołu i Partnerem projektu w zakresie wynikającym z czynności specjalisty do spraw sprawozdawczości merytoryczno-finansowej.
 7. Renata Karpińska - członek zespołu:
  1. realizuje wszystkie zadania związane z wdrożeniem wszystkich elementów produktu turystycznego, promocją produktu oraz promocją projektu,
  2. realizuje zamówienia publiczne w zakresie wynikającym z zadań Specjalisty ds. wdrożenia produktu turystycznego i promocji projektu,
  3. przygotowuje i przekazuje dokumenty członkowi zespołu wymienionemu w ust. 6 oraz odpowiednie dane finansowe osobie wymienionej w ust. 5,
  4. współpracuje z Dyrektorem Zamku Cieszyn przy opracowaniu założeń organizacyjno -administracyjnych funkcjonowania Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej,
  5. współpracuje z Rzecznikiem prasowym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w tym w zakresie przygotowania komunikatów prasowych i innego rodzaju informowania o wszystkich działaniach związanych z projektem,
  6. współpracuje z osobą wymienioną w ust. 9 w przy tworzeniu oferty skierowanej do przedsiębiorców.
 8. Anna Syrokosz - członek zespołu:
  1. doradza i konsultuje działania dotyczące ochrony zabytków,
  2. przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomienia o odkryciu lub znalezieniu zabytków.
 9. Paulina Ligocka-Andrzejewska - członek zespołu:
  1. koordynuje współpracę z przedsiębiorcami w zakresie rozwiązywania problemów zaistniałych na skutek realizowania działań związanych z projektem,
  2. współpracuje z członkiem zespołu wymienionemu w ust. 7 przy tworzeniu oferty skierowanej do przedsiębiorców.
 10. Katarzyna Koczwara - członek zespołu - koordynuje i realizuje politykę informacyjną o projekcie i poszczególnych jego elementach.
 11. Przemysław Kulawiec - członek zespołu:
  1. koordynuje i bezpośrednio nadzoruje wszystkie dziania (w tym: zamówienia publiczne, budowlane, formalnoprawne, finansowe, itd.) dotyczące realizacji robót w obszarze Rynku, ul. Głębokiej, ul. Zamkowej, placu przy ul. Zamkowej 2 oraz ulic: Szersznika, Górny Rynek i Wyższa Brama,
  2. przygotowuje i przekazuje dokumenty członkowi zespołu wymienionemu w ust. 6 oraz odpowiednie dane finansowe osobie wymienionej w ust. 5,
 12. Lubomira Trojan - członek zespołu:
  1. konsultuje działania budowlane, montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu budynku Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej oraz jego otoczenia w aspekcie przyszłego funkcjonowania tego obiektu,
  2. opracowuje założenia organizacyjno-administracyjne funkcjonowania Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej, w tym w porozumieniu z członkiem zespołu wymienionemu w ust. 7.

§ 3

 1. Członkowie zespołu, będący pracownikami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakresie zadań powierzonych zespołowi, podlegają przewodniczącemu zespołu.
 2. Wszyscy członkowie zespołu, z wyłączeniem zastępcy Przewodniczącego zespołu, zobowiązani są do:
  1. bieżącego dokonywania uzgodnień i rozstrzygnięć z Przewodniczącym zespołu lub zastępcą Przewodniczącego zespołu w zakresie działań, o których mowa w § 1 ust. 1;
  2. brania udziału w spotkaniach Zespołu,
  3. bieżącej współpracy z pozostałymi członkami.

§ 4

W celu wykonania powierzonych zadań Zespół współpracuje z władzami miasta Czeski Cieszyn oraz pracownikami Urzędu Miejskiego miasta Czeski Cieszyn.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu zespołu.

§ 6

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.266.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw zagospodarowania cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego