W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.549.2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.549.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 19, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr XXII/257/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 18 listopada 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.549.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 18 listopada 2020 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2021
z zakresu turystyki i krajoznawstwa

1. Rodzaj zadania:

Turystyka i krajoznawstwo - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

12 000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje wyłącznie w formie wspierania jego wykonania, zgodnie z następującymi zasadami:

  1. wysokość dotacji nie może przekroczyć 85% ogólnych kosztów realizacji zadania,
  2. Zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 15% ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków pieniężnych od odbiorców, wkładu własnego niefinansowego (osobowego), przy czym minimum 10% ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego,
  3. wysokość wydatków przeznaczonych na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów zadania.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty w postaci elektronicznej oraz złożenie wydrukowanego i prawidłowo podpisanego potwierdzenia złożenia oferty (dopuszcza się złożenie kompletnego wydruku oferty, ale nie dopuszczalne jest złożenie wersji roboczej oferty) przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadania, na które przyznana zostanie dotacja muszą zostać zrealizowane pomiędzy 5 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2021 roku.

Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i umowie o wsparcie realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.

Zleceniobiorcy przy planowaniu i realizacji zadania muszą brać pod uwagę ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów związanych z występowaniem stanu epidemii oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych z tym związanych (m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

5. Warunki wydatkowania środków:

Środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł oraz wkład osobowy mogą być wydatkowane przed podpisaniem umowy, ale nie wcześniej niż przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Środki finansowe z dotacji mogą zostać wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty składać należy wyłącznie poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl z równoczesnym dostarczeniem potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji, do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn w terminie do dnia 9 grudnia 2020 roku, do godz. 15.00.

W przypadku potwierdzeń złożenia ofert wysyłanych pocztą decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 5 stycznia 2021 roku;
  2. tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez komisję konkursową;
  3. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria oceny, określone w karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2021.

8. Realizacja w latach poprzednich:

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek były realizowane przez Gminę Cieszyn w 2019 roku na kwotę 14 936,47 zł (dotacje), zaś w 2020 roku planowana kwota to 15 000,00 zł (dotacje).

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane