W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 1010.43.2019

XML

Szczegóły

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie ustalenia cen za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2020

zmienione/uchylone przez 1010.19.2020, 1010.24.2020, 1010.32.2020

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE Nr 1010.43.2019
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia cen za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2020

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

§1

Ustalam ceny za poszczególne rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w następujący sposób:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
  1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
   • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
   • dbałość o higienę i wygląd,
   • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
   •  wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
   • korzystanie z usług różnych instytucji;
  2. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
   • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
   • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
   • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
   • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
   • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;
  3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
   • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
   • w wypełnieniu dokumentów urzędowych;
  4. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
   • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
   • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
   • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
   • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku;
  5. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
   • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
   • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
   • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,
  6. świadczone w cenie 47,00 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem 00/100) za 1 godzinę usługi, z zastrzeżeniem pkt 6.
 2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
  1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
  2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;
  3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece;
  4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;
  5. zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny;
  6. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia;
  7. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
 3. świadczone w cenie 47,00 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem 00/100) za 1 godzinę usługi, z zastrzeżeniem pkt 6,
 4. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:
  1. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;
  2. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
 5. świadczone w cenie 47,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści siedem 00/100) za 1 godzinę usługi;
 6. pomoc mieszkaniowa, w tym:
  1. w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat;
  2. w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych;
  3. kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.
 7. świadczone w cenie 47,00 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem 00/100) za 1 godzinę usługi;
 8. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1878).
 9. świadczone w cenie 47,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści siedem 00/100) za 1 godzinę usług;
 10. usługi świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy świadczone w cenie 100 zł (słownie złotych: sto zł 00/100) za jedną godzinę usługi.

§2

Traci moc Zarządzenie nr 1010.50.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

§3

Zarządzenie zostaje podane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy "Informacja publiczna w MOPS w Cieszynie" oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS, a także poprzez wysłanie pracownikom MOPS na służbowe konta poczty elektronicznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.

 
Kierownik Ośrodka
 
 
 
Helena Smolarz

Załączniki

1010.43.2019 pdf, 994 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane