W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.535.2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.729.2012,
Uwagi w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Zarządzenie Nr 0050.535.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 13 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

§1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.729.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.244.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku) w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

1. w § 29:

1) w ust. 1:

a) wykreślam pkt 3,
b) w pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

zadania własne


a) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic,
b) ustalanie numerów porządkowych budynków,
c) zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
d) rozgraniczanie nieruchomości:
- przygotowywanie postanowień w sprawie wszczęcia rozgraniczenia nieruchomości,
- przygotowywanie decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

zadania z zakresu administracji rządowej powierzone przez Starostę na mocy porozumienia:


a) prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), w tym mapy ewidencji gruntów i budynków,
b) zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c) zakładanie osnów szczegółowych,
d) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
e) prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
f) sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów
i informacji z pzgik,
g) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
h) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.".

2) w ust. 2 wykreślam pkt 4 i 5,

3) w ust. 3:

a) w pkt 2 lit. b otrzymuje nowe brzmienie: "Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków (GKK-I.3) zastępuje stanowisko ds. obsługi MODGiK oraz ustalania numerów porządkowych budynków (GKK-II.3) oraz stanowisko ds. GESUT, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 (GKK-II.4),"
b) w pkt 3 lit. b otrzymuje nowe brzmienie: "Stanowisko ds. przyjmowania opracowań do pzgik oraz prowadzenia baz danych (GKK-II.2) oraz stanowisko ds. GESUT, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 (GKK-II.4) zastępują stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków (GKK-I.3).",
c) wykreślam pkt 4.

2. w § 34:

1) w ust. 2:

a) w pkt 2 dodaję lit. b o treści: "stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i prac planistycznych - symbol MCZK.4,",
b) w pkt 3 dodaję lit. c o treści: "stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i prac planistycznych - symbol MCZK.4," i lit. d o treści "stanowisko ds. obrony cywilnej - symbol MCZK.5.".

2) w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK.1) i stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i prac planistycznych (MCZK.2 i MCZK.4) zastępują się wzajemnie,",
b) pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i prac planistycznych (MCZK.2 i MCZK.4) i stanowiska ds. obrony cywilnej (MCZK.3 i MCZK.5) zastępują się wzajemnie.".

3. w § 37:

1) w ust. 2 pkt 1:

a) w lit. b tiret drugi stanowisko o symbolu WS.18 otrzymuje symbol WS.19,
b) w lit b tiret trzeci wykreślam stanowisko ds. obsługi recepcji o symbolu WS.14,
c) dodaję tiret piąty o treści: "Stanowisko ds. obsługi klienta - symbol WS.20.".

2) w ust. 3 pkt 5 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowiska ds. obsługi recepcji (WS.11, WS.22 i WS.23) i stanowisko ds. obsługi klienta (WS.20) zastępują się wzajemnie.".

4. załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego stanowiącego graficzny układ struktury organizacyjnej Urzędu otrzymuje nowe brzmienie - jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem zapisu § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b. oraz ust. 3 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 15 września 2018 roku.


Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego