W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała Nr VII/68/11 z dnia 14.04.2011r. w spr. zmiany budżetu Miasta na 2011 rok

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2011
zmieniająca uchwałę nr IV/21/10,

Uchwała Nr VII/68/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr IV/21/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2011, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 117.119,18 zł słownie: sto siedemnaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych 18/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 417.119,18 zł słownie: czterysta siedemnaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych 18/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. dokonać przeniesień w planie dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. dokonać przeniesień w planie wydatków między działami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. dokonać przeniesień w planie wydatków między działami w zakresie wydatków dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. dokonać przeniesień w planie wydatków między paragrafami w zakresie wydatków dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. dokonać przeniesień w planie wydatków w zakresie utworzenia nowego zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – plan finansowy” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

11. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

12. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

13. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

14. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

15. w § 7 w ust. 1 w pkt 2 w miejsce kwoty 27.092.672,60 zł wpisać kwotę 27.392.672,60 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 146.796.157,25 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 174.188.829,85 zł
Deficyt 27.392.672,60 zł
- pokrywany z: pożyczek w wysokości 6.025.879,00 zł i kredytów w wysokości 21.366.793,60 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

załączniki pdf, 116 kB

Powiadom znajomego