W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.601.2022

Szczegóły
Przedmiot konkursu Realizacja zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
Znak sprawy 0050.601.2022
Kategoria przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania ofert

Zarządzenie Nr 0050.601.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 listopada 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVI/544/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 21 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.601.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 listopada 2022 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CIESZYN NA ROK 2023
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - ORGANIZACJA CYKLICZNYCH ZAJĘĆ SPORTOWO -REKREACYJNYCH

1. Rodzaj zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

 1. Zadanie Nr 1 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych.
 2. Zadanie Nr 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych podczas ferii zimowych 2023 w ramach "Akcji Zima".

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Zadanie Nr 1 - 60 000,00 zł
Zadanie Nr 2 - 15 000,00 zł

 1. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji:

Zadanie Nr 1 - 15 000,00 zł
Zadanie Nr 2 - 5 000,00 zł

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje wyłącznie w formie wspierania jego wykonania, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnych kosztów realizacji zadania,
 2. Zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 10% ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków pieniężnych od odbiorców, wkładu własnego niefinansowego (osobowego), przy czym minimum 5% ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego,
 3. wysokość wydatków przeznaczonych na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów zadania.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty w postaci elektronicznej oraz złożenie wydrukowanego i prawidłowo podpisanego potwierdzenia złożenia oferty (dopuszcza się złożenie kompletnego wydruku oferty, ale niedopuszczalne jest złożenie wersji roboczej oferty) przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.

 1. Terminy i warunki realizacji zadań:

Zadanie Nr 1 - pomiędzy 2 stycznia 2023 roku a 10 grudnia 2023 roku

Zadanie Nr 2 - pomiędzy 2 stycznia 2023 roku a 28 lutego 2023 roku

Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i umowie o wsparcie realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.

Zleceniobiorcy przy planowaniu i realizacji zadania muszą brać pod uwagę możliwe ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów związanych z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych z tym związanych.

Warunki dostępności:

Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o których mowa w art. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy, podmiot jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

6. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań:

Zadanie Nr 1 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych.

 1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od uzależnień (także behawioralnych), w tym również działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cieszyn w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych poprzez:
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej,
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w zajęciach profilaktycznych,
  • rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play, eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
 2. Obligatoryjne rezultaty zadania to:
  • zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych (planowany poziom osiągnięcia rezultatu powinien być wyrażony w godzinach),
  • zorganizowanie zajęć profilaktycznych (planowany poziom osiągnięcia rezultatu powinien być wyrażony w godzinach).
 3. Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: harmonogram zajęć (zawierający datę, miejsce realizacji, zakres godzinowy zajęć, nazwisko prowadzącego, tematykę, ilość uczestników).
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli Zleceniobiorca zrealizuje co najmniej 90% założonych rezultatów.
 5. Zadanie polega na realizacji projektów, na które składają się cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z zajęciami profilaktycznymi, których opis powinien znaleźć się w sekcji III/3 oferty "Syntetyczny opis zadania". Brak opisu zajęć profilaktycznych oznacza ocenę "0" za tę część oferty.
 6. Osoby prowadzące działania profilaktyczne powinny posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne, które należy opisać w sekcji IV/2 oferty "Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania" i nie mogą one ulec zmianie w aktualizacji. Brak opisu kompetencji osoby przewidzianej do przeprowadzenia działań profilaktycznych oznacza ocenę "0" za tę część oferty".
 7. Oferta może przewidywać dodatkowo organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, jednak mogą one stanowić jedynie uzupełnienie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wyłącznie na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej.
 8. Wszystkie realizowane działania muszą odbywać się na terenie Gminy Cieszyn. W szczególnych przypadkach, ze względu na specyfikę projektu dopuszcza się organizację na terenie innego obiektu, dysponującego odpowiednią infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
 9. Preferowane są oferty obejmujące prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych przez okres minimum 12 tygodni, co najmniej 1 raz w tygodniu (łącznie 12 zajęć). Zrekrutowana grupa nie może liczyć mniej niż 10 osób. Zajęcia profilaktyczne powinny stanowić minimum 10% zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zadeklarowany w ofercie procent zajęć profilaktycznych w stosunku do zajęć sportowo-rekreacyjnych nie może ulec zmniejszeniu w aktualizacji.

Zadanie Nr 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych podczas ferii zimowych 2023 w ramach "Akcji Zima".

 1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od uzależnień (także behawioralnych), w tym również działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cieszyn w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych poprzez:
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej,
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w zajęciach profilaktycznych,
  • rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play, eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
 2. Obligatoryjne rezultaty zadania to:
  • zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych (planowany poziom osiągnięcia rezultatu powinien być wyrażony w godzinach),
  • zorganizowanie zajęć profilaktycznych (planowany poziom osiągnięcia rezultatu powinien być wyrażony w godzinach).
 3. Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: harmonogram zajęć (zawierający datę, miejsce realizacji, zakres godzinowy zajęć, nazwisko prowadzącego, tematykę, ilość uczestników).
 4. Zadanie polega na realizacji projektów, na które składają się cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z zajęciami profilaktycznymi, których opis powinien znaleźć się w sekcji III/3 oferty "Syntetyczny opis zadania". Brak opisu zajęć profilaktycznych oznacza ocenę "0" za tę część oferty.
 5. Osoby prowadzące działania profilaktyczne powinny posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne, które należy opisać w sekcji IV/2 oferty "Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania" i nie mogą one ulec zmianie w aktualizacji. Brak opisu kompetencji osoby przewidzianej do przeprowadzenia działań profilaktycznych oznacza ocenę "0" za tę część oferty".
 6. Oferta może przewidywać dodatkowo organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, jednak mogą one stanowić jedynie uzupełnienie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wyłącznie na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej.
 7. Wszystkie realizowane działania muszą odbywać się na terenie Gminy Cieszyn. W szczególnych przypadkach, ze względu na specyfikę projektu, dopuszcza się organizację na terenie innego obiektu, dysponującego odpowiednią infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
 8. Zajęcia sportowo-rekreacyjne, profilaktyczne oraz imprezy sportowo-rekreacyjne muszą odbywać się w okresie ferii zimowych 2023 właściwym dla województwa śląskiego (wraz z sobotą i niedzielą poprzedzającą ferie).
 9. Zajęcia profilaktyczne powinny stanowić minimum 10% zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zadeklarowany w ofercie procent zajęć profilaktycznych w stosunku do zajęć sportowo-rekreacyjnych nie może ulec zmniejszeniu w aktualizacji.
 10. Konkurs nie dotyczy półkolonii i obozów. W związku z tym środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na zakup posiłków i noclegów.

6. Warunki wydatkowania środków:

Środki finansowe własne, środki pieniężne od odbiorców oraz wkład osobowy mogą zostać poniesione przed podpisaniem umowy, ale nie wcześniej niż przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Środki finansowe z dotacji mogą zostać wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty składać należy wyłącznie poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl z równoczesnym dostarczeniem potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w terminie do dnia 12 grudnia 2022 roku, do godz. 15.00.

W przypadku potwierdzeń złożenia ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 30 grudnia 2022 roku;
 2. tryb:wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez komisję konkursową;
 3. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria oceny, określone w karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn.

9. Realizacja w latach poprzednich:

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych były realizowane przez Gminę Cieszyn w 2021 roku na kwotę 120 108,00 zł (dotacje), zaś na rok 2022 zaplanowano kwotę 240 000,00 zł (dotacje).

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Konkurs rozstrzygnięto Zarządzeniem Nr 0050.735.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Załączniki

Powiadom znajomego