W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.598.2022

Szczegóły
Przedmiot konkursu Realizacja zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego
Znak sprawy 0050.598.2022
Kategoria kultura fizyczna
Termin składania ofert

Zarządzenie Nr 0050.598.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 listopada 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. Poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. Poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVI/544/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 21 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.598.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 listopada 2022 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CIESZYN NA ROK 2023
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

1. Rodzaj zadania:

Kultura fizyczna - realizacja programów szkolenia sportowego.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

500 000,00 zł

3. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji:

70 000,00 zł

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje wyłącznie w formie wspierania jego wykonania zgodnie z następującymi zasadami:

 1. klub sportowy musi mieć zarejestrowaną działalność sportową na terenie Cieszyna,
 2. wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnych kosztów realizacji zadania,
 3. zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 10% ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków pieniężnych od odbiorców oraz wkładu własnego niefinansowego (osobowego), przy czym minimum 5% ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego,
 4. wysokość wydatków przeznaczonych na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% całkowitych kosztów zadania.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty w postaci elektronicznej oraz złożenie wydrukowanego i prawidłowo podpisanego potwierdzenia złożenia oferty (dopuszczalne jest złożenie kompletnego wydruku oferty, ale niedopuszczalne jest złożenie wersji roboczej oferty) przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.

W przypadku klubów wielosekcyjnych każda sekcja składa odrębną ofertę.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadania, na które przyznana zostanie dotacja muszą zostać zrealizowane pomiędzy 2 stycznia 2023 roku a 15 grudnia 2023 roku.

Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i umowie o wsparcie realizacji zadania, określającej w szczególności: czas i miejsce realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.

Zleceniobiorcy przy planowaniu i realizacji zadania muszą brać pod uwagę możliwe ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów związanych z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych z tym związanych.

Warunki dostępności:

Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o których mowa w art. 6 pkt. 1, 2, 3 ustawy, podmiot jest obowiązany zapewnić takiej osobie alternatywny dostęp, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

6. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

 1. Celem zadania jest wsparcie finansowe szkolenia sportowego w cieszyńskich klubach sportowych, objętych współzawodnictwem prowadzonym przez polskie związki sportowe.
 2. Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie treningów oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu.
 3. Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: harmonogram treningów (zawierający datę, miejsce realizacji, zakres godzinowy treningów, nazwisko prowadzącego, ilość uczestników) oraz wszelkie źródła informacji potwierdzające uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli Zleceniobiorca zrealizuje co najmniej 90% założonych rezultatów.
 5. Do złożenia oferty uprawnione są wyłącznie cieszyńskie kluby sportowe, prowadzące na terenie Gminy Cieszyn udokumentowane szkolenie sportowe co najmniej od początku roku 2020.
 6. Uczestnik szkolenia musi posiadać status członka cieszyńskiego klubu sportowego.
 7. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje.
 8. Gmina Cieszyn w ramach konkursu nie dofinansowuje wydatków z tytułu:
  1. wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;
  2. transferów zawodnika z innego klubu sportowego;
  3. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na wnioskodawcę lub zawodnika;
  4. prowadzenia grup naborowych, grup początkujących oraz szkółek, które nie uczestniczą we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związki sportowe;
  5. kosztów treningów poza Gminą Cieszyn, z wyjątkiem szczególnych przypadków wynikających ze specyfiki dyscypliny sportowej i ograniczeń infrastruktury sportowej na terenie Gminy Cieszyn;
  6. kosztów wyjazdów na zawody, turnieje itp., które organizowane są poza granicami kraju;
  7. kosztów organizacji lub uczestnictwa w obozach sportowych.

7. Warunki wydatkowania środków:

Środki finansowe własne, środki pieniężne od odbiorców oraz wkład osobowy mogą być wydatkowane przed podpisaniem umowy, ale nie wcześniej niż przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Środki finansowe z dotacji mogą zostać wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

8. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty składać należy wyłącznie poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl z równoczesnym dostarczeniem potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji, do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP w terminie do dnia 12 grudnia 2022 roku, do godz. 15.00.

W przypadku potwierdzeń złożenia ofert wysyłanych pocztą decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu.

9. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. termin - wybór ofert dokonany zostanie najpóźniej do dnia 30 grudnia 2022 roku;
 2. tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez komisję konkursową;
 3. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria oceny, określone w karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn.

10. Realizacja w latach poprzednich:

Zadania z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe były realizowane przez Gminę Cieszyn w 2021 roku na kwotę 480 000,00 zł (dotacje), zaś w 2022 roku planowana kwota to 480 000,00 zł (dotacje).

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Konkurs rozstrzygnięto Zarządzeniem Nr 0050.736.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego

Załączniki

Powiadom znajomego