W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.616.2021

Szczegóły
Przedmiot konkursu Realizacja zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia
Znak sprawy 0050.616.2021
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert

Zarządzenie Nr 0050.616.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXIII/395/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022.

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 30 listopada 2021 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.616.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 listopada 2021 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu polityki społecznej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób potrzebujących
- pomoc udzielana w formie schronienia.

1. Rodzaj zadania:

Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia, zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 1876 z późn. zm.).

 1. Prowadzenie noclegowni - 10 miejsc w okresie realizacji zadania.
  1. Realizacja zadania obejmuje:
   • świadczenie usług przez 7 dni w tygodniu i umożliwienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. w godzinach od 18.00 do 8.00, od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. w godzinach od 19.00 do 7.00,
   • zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20 stopni Celsjusza,
   • umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju,
   • umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży,
   • zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,
   • zapewnienie mydła, papieru toaletowego,
   • zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna (harmonogram pracy opiekunów musi uwzględniać zapewnienie nieprzerwanej opieki nad osobami bezdomnymi podczas pobytu w noclegowni),
   • przeprowadzenie rozmowy z osobą bezdomną i podjęcie czynności, mających na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych ze stanem zdrowia osoby bezdomnej,
   • zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu.
  2. Wymagania w zakresie kadry placówki:
   • kierownik placówki zatrudniony w wymiarze ¼ etatu - osoba mająca kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
   • opiekunowie - osoby posiadające kwalifikacje, określone w art. 48a ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 1876 z późn. zm.).
 2. Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z terenu gminy Cieszyn - 22 miejsc w okresie realizacji zadania, w tym:
   • 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych nie wymagających całodobowej opieki,
   • 2 miejsc dla osób bezdomnych z przestrzeni publicznej w ramach izolacji w związku
   • z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  1. Realizacja zadania obejmuje:
   • świadczenie usług przez 7 dni w tygodniu i umożliwienie osobom bezdomnym całodobowego przebywania w schronisku,
   • zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20 stopni Celsjusza,
   • umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju,
   • umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży,
   • umożliwienie prania i suszenia odzieży,
   • zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
   • zapewnienie mydła, papieru toaletowego,
   • zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
   • zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności,
   • zapewnienie opieki całodobowej przez co najmniej 1 opiekuna (harmonogram pracy opiekunów musi uwzględniać zapewnienie nieprzerwanej opieki nad osobami bezdomnymi podczas pobytu w schronisku),
   • zatrudnienie 1 pracownika socjalnego,
   • realizacja interwencji kryzysowej w zakresie schronienia, zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 1876 z późn. zm.),
   •  dodatkowo w zakresie miejsc dla osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych nie wymagających całodobowej opieki
   • umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby karmienie,
   • w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
   • opiekę higieniczną,
   • zapewnienie usług opiekuńczych,
   • udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
   • zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
   • zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - Dz. U. 2005, nr 189, poz. 1598).
  2. Wymagania dla kadry placówki:
   • kierownik placówki zatrudniony w wymiarze ¾ etatu - osoba mająca kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 1876 z późn. zm.),
   • pracownik socjalny zatrudniony w wymiarze 1 etatu - osoba mająca kwalifikacje określone w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 1876 z późn. zm.),
   • opiekunowie - osoby posiadające kwalifikacje, określone w art. 48a ust. 2g pkt 2 oraz ust. 2h pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 1876 z późn. zm.),
   • w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych osoby powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005, nr 189, poz. 1598).

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

180.000,00 zł prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych
110.000,00 zł prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych

3. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Gmina Cieszyn zleci realizację zadań publicznych w formie powierzenia realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
 3. Z dotacji nie można finansować działań w zakresie wsparcia osób bezdomnych, które finansowane są w ramach innych zadań publicznych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji publicznej lub inne podmioty (nieodpłatna pomoc prawna, wsparcie psychologiczne, program aktywizacji społeczno-zawodowej).
 4. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.
 5. Oferta realizacji zadania publicznego powinna obejmować zarówno realizację zadania polegającego na prowadzeniu schroniska, jak i noclegowni. Oferty obejmujące częściowy zakres nie będą podlegały ocenie.
 6. W ofercie realizacji zadania publicznego konieczne jest przedstawienie kosztorysu w formie pozwalającej wyszczególnić odrębnie koszt funkcjonowania schroniska i koszt funkcjonowania noclegowni, co umożliwi obliczenie kosztu osobodnia w każdej z placówek.
 7. Niezbędne jest przedstawienie w ofercie realizacji zadania publicznego szczegółowej informacji na temat kwalifikacji kadry placówek, a także dołączenie do oferty kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry.
 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przyjmowania do schroniska, niezależnie od limitu, wszystkich osób wymagających pomocy w sytuacjach wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym między innymi w okresie silnych mrozów, w trybie regulacji przewidzianej w art. 48a ust. 9 w związku z art.47 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 1876 z późn. zm.).
 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania regulaminów schroniska i noclegowni, przedstawionych przez gminę Cieszyn, określających zasady funkcjonowania placówek, prawa i obowiązki osób bezdomnych korzystających z usług tych placówek oraz przepisy porządkowe.
 10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokumentowania działań podejmowanych w ramach realizacji zadania, w szczególności zadań realizowanych przez personel placówek.
 11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymywania ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie, w szczególności współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS, w tym do bieżącego informowania pracowników MOPS o sytuacji osób korzystających ze schronienia oraz o opuszczeniu placówki przez osobę bezdomną (bieżący kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30), a także do przekazywania raz w tygodniu listy osób bezdomnych korzystających z noclegowni z uwzględnieniem ostatniego zameldowania na pobyt stały.
 12. W schronisku mogą przebywać jedynie osoby bezdomne, umieszczone na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia, wydanej przez Kierownika MOPS lub innego upoważnionego pracownika MOPS lub przyjęte w ramach interwencji kryzysowej.
 13. Usunięcie osoby bezdomnej ze schroniska możliwe jest na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika MOPS lub innego upoważnionego pracownika MOPS lub pismem MOPS w przypadku osób przebywających w schronisku w ramach interwencji kryzysowej.
 14. W przypadku korzystania przez osobę bezdomną ze schroniska w sposób niezgodny z regulaminem, nie realizowania indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, zmiany sytuacji osobistej, powodującej brak uzasadnienia do dalszego korzystania ze schronienia, kierownik/pracownik socjalny schroniska zobowiązany jest pisemnie informować o zaistniałych okolicznościach MOPS celem rozważenia uchylenia decyzji kierującej do schroniska.
 15. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających ze schronienia oraz pracowników placówek, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania wzmożonego reżimu sanitarnego, a także przestrzegania i stosowania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa (w szczególności Wojewodę Śląskiego. Głównego Inspektora Sanitarnego) w zakresie organizowania pomocy osobom bezdomnym w czasie epidemii.

4. Burmistrz Miasta Cieszyna odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w punkcie III.6 wzoru oferty, określonej w formie załącznika do Rozporządzenia Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).

5. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, przez 7 dni w tygodniu.
 2. W celu realizacji zadania udostępniony zostanie na podstawie umowy użyczenia wyposażony budynek przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do uiszczania opłat za media. Obiekt dysponuje 40 miejscami w schronisku i 24 w noclegowni i spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
 3. Zapisy umowy użyczenia pozwolą Zleceniobiorcy na podjęcie współpracy z innymi gminami w zakresie pozostałych wolnych miejsc - 14 w noclegowni i 18 w schronisku.
 4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Gminie Cieszyn informacji o podjętej współpracy z innymi gminami oraz o wartości zleceń z innych gmin.
 5. Zadanie musi zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
 6. Zleceniodawca w ramach realizacji umowy jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 7. W indywidualnym przypadku, jeżeli Zleceniobiorca nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w art. 6 ustawy, Podmiot jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

6. Termin składania ofert:

Oferty składać należy w terminie do dnia 21 grudnia 2021 roku, do godz. 15.00, na druku zgodnym z Rozporządzeniem w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057), wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) przesłanie oferty poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl, z równoczesnym dostarczeniem podpisanego, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji, potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek, 43-400 Cieszyn, które generuje się w systemie składania ofert po jej złożeniu, w terminie określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W przypadku potwierdzeń złożenia oferty wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Potwierdzenie może zostać również przesłane poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. wybór ofert dokonany zostanie do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 2. wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową,
 3. przy wyborze ofert stosowane będą kryteria, określone w karcie oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn.

8. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w roku 2020 i 2021 oraz o związanych z nimi kosztach:

Na realizację zadania z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia gmina Cieszyn przeznaczyła:

 • w 2020 roku kwotę 375.000,00 zł (dotacja),
 • w 2021 roku kwotę 424.300,00 zł (dotacja).
 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Konkurs rozstrzygnięto Zarządzeniem nr 0050.727.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022-wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia

Załączniki

Powiadom znajomego