W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.590.2021

Szczegóły
Przedmiot konkursu Realizacja zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Znak sprawy 0050.590.2021
Kategoria zdrowie
Termin składania ofert

Zarządzenie nr 0050.590.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXIII/395/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022.

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 23 listopada 2021 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.590.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 22 listopada 2021 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn

1. Rodzaj zadania:

Ochrona i promocja zdrowia, w tym poprawa stanu zdrowia mieszkańców Cieszyna i związanej z nim jakości życia, zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

2 500 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje wyłącznie w formie wspierania jego wykonania, zgodnie z następującymi zasadami:

  1. wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% ogólnych kosztów realizacji zadania,
  2. zleceniobiorca zapewnia pokrycie minimum 20% ogólnych kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych, środków pieniężnych od odbiorców oraz wkładu własnego niefinansowego (osobowego), przy czym minimum 15% ogólnych kosztów realizacji zadania powinno zostać pokryte z wkładu finansowego,
  3. wysokość wydatków przeznaczonych na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne, nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów zadania.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty w postaci elektronicznej oraz złożenie wydrukowanego i prawidłowo podpisanego potwierdzenia złożenia oferty (dopuszcza się złożenie kompletnego wydruku oferty, ale niedopuszczalne jest złożenie wersji roboczej oferty) przez podmiot uprawniony do składania ofert, w odpowiednim terminie i miejscu. Prawidłowo złożone oferty staną się przedmiotem oceny komisji konkursowej, co będzie podstawą wyboru przez Burmistrza Miasta ofert, na które zostanie przyznana dotacja.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadania, na które przyznana zostanie dotacja muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 lutego a 31 grudnia 2022 roku na terenie gminy Cieszyn.

Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, które określone zostaną w umowie o zleceniu realizacji zadania, w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania, sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych, sposób informowania przez beneficjenta o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Cieszyna oraz sposób przekazywania informacji zapowiadających i podsumowujących zadanie.

Zleceniobiorcy przy planowaniu i realizacji zadania muszą brać pod uwagę ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów związanych z występowaniem stanu epidemii oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych z tym związanych (m. in. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

W przypadku braku możliwości realizacji zadania w sposób konwencjonalny (bądź taki jest zamysł projektu, aby realizować go w sieci), dopuszcza się składanie wniosków na realizację działań w części lub całości w sieci Internet (on-line). Zakres oraz uzasadnienie takiego sposobu realizacji należy opisać w sekcji "syntetyczny opis zadania".

Warunki dostępności:

Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1062, z późn. zm. ).

W indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o których mowa w art. 6 pkt. 1, 2, 3 ustawy, podmiot jest obowiązany zapewnić takiej osobie alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062, z późn. zm.).

Warunki wydatkowania środków:

Środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł oraz wkład osobowy mogą zostać poniesione przed podpisaniem umowy, ale nie wcześniej niż przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Środki finansowe z dotacji mogą zostać wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

5. Termin składania ofert:

Oferty składać należy w terminie do dnia 14 grudnia 2021roku, do godz. 15.00, na druku zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) wyłącznie poprzez platformę elektroniczną www.engo.org.pl, z równoczesnym złożeniem wydruku potwierdzenia złożenia oferty, podpisanego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub listownie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 31 stycznia 2022 roku;
  2. tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Cieszyna, na podstawie listy rekomendacyjnej, przygotowanej przez komisję konkursową;
  3. kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria oceny, określone w karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn.
  4. odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie (pkt II.6 wzoru oferty)

7. Wartość zadań realizowanych z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

w 2018 roku - 270 000 zł, w tym 7 000 zł w formie dotacji; w 2019 roku - 270 000 zł, w tym 8100 zł w formie dotacji, w 2020 roku 231 645, zł, w tym 2 240 zł w formie dotacji, w 2021 roku - 157 100 zł, 0 zł w formie dotacji.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Konkurs rozstrzygnięto Zarządzeniem Nr 0050.58.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Załączniki

Powiadom znajomego