W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.466.2021

Szczegóły
Przedmiot konkursu Realizacja w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia", posiadających stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie miasta Cieszyna
Znak sprawy 0050.466.2021
Kategoria zdrowie
Termin składania ofert

ZARZĄDZENIE Nr 0050.466.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 września 2021 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 48b ust. 1, 2, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

§ 1

 1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia", posiadających stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie miasta Cieszyna.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie zamieszczam na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.cieszyn.pl) oraz na swojej stronie internetowej www.cieszyn.pl

§ 4

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, w składzie:
  • Aleksander Dorda - przewodniczący komisji,
  • Małgorzata Węgierek - sekretarz komisji,
  • Marek Fiedor - członek komisji.
 2. Prace komisji są ważne przy udziale co najmniej 2 członków komisji.

§ 5

Regulamin pracy komisji określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.466.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 września 2021 roku

Burmistrz Miasta Cieszyna

43-400 Cieszyn, Rynek 1; prowadzący postępowanie: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 94 272, fax: 33 47 94 202

ogłasza konkurs ofert dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia", posiadających stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie miasta Cieszyna.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie - Cieszyn, Rynek 1, pok. nr 17, w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.cieszyn.pl

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia", ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
 2. oświadczenie o posiadanym sprzęcie medycznym i warunkach lokalowych niezbędnych do realizacji ww. zadania,
 3. nazwę i siedzibę oferenta oraz numer wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a także numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę, wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi wpis. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez oferenta,
 4. miejsce realizacji programu (jeśli jest inne niż adres oferenta),
 5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji programu,
 6. informację o łącznej liczbie osób powyżej 65 roku życia zarejestrowanych w zakładzie opieki zdrowotnej oferenta oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może zaszczepić w ramach zadania,
 7. oferowaną cenę za zaszczepienie jednej osoby, to jest zakupienie szczepionki oraz podanie szczepionki, zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia" w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.

Termin składania ofert upływa dnia 20 września 2021 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. o godzinie 10.15 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Cieszyn, Rynek 1, pok. nr 117).

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie miasta dotyczących programu).

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.466.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 września 2021 roku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"

§ 1

 1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatora programu profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych poprzez szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej.
 2. Szczepieniami objęte będą osoby powyżej 65 roku życia (które w dniu szczepienia mają ukończone 65 lat), posiadające stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie miasta Cieszyna, zgłaszające się na szczepienie z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.
 3. Szczepienia mogą być realizowane wyłącznie na terenie miasta Cieszyna, w terminie do 15 grudnia 2021 r.

§ 2

Realizacja programu obejmuje:

 1. zakup szczepionki przeciwko grypie, zarejestrowanej w Polsce na aktualny sezon,
 2. wykonanie lekarskiego badania kwalifikacyjnego osoby zgłaszającej się do zaszczepienia,
 3. zaszczepienie (podanie szczepionki) osobie zgłaszającej się i spełniającej kryteria, o których mowa w § 1.

§ 3

 1. Konkurs ofert prowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
 2. Tryb pracy komisji określa regulamin pracy komisji.

§ 4

Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszych szczegółowych warunków konkursu.

§ 5

 1. Zgodnie z ogłoszeniem oferta powinna zawierać:
  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
  2. nazwę i siedzibę oferenta oraz numer wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a także numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę, wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi wpis. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez oferenta,
  3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta) z określeniem warunków lokalowych,
  4. wskazanie liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
  5. informację o łącznej liczbie osób powyżej 65 roku życia zarejestrowanych w zakładzie opieki zdrowotnej oferenta oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może zaszczepić w ramach zadania,
  6. oferowaną cenę za wykonanie szczepienia jednej osoby (za komplet działań określonych w § 2 oraz w programie polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia", związanych z udziałem jednej osoby w zadaniu).
 2. Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
  1. zapewnić zorganizowanie szczepień ochronnych w zakresie przedmiotu konkursu dla ok. 20% osób z populacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5,
  2. zapewnić fachowy personel medyczny dla potrzeb zadania,
  3. zapewnić warunki lokalowe i posiadać sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

§ 6

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia" w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 20 września 2021 r. o godzinie 10.00.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. o godzinie 10.15 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Cieszyn, Rynek 1, pok. nr 117).

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

§ 7

Przyjmuje się następujące kryteria oceny oferty oraz punktację:

 1. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena za zaszczepienie jednej osoby, obejmującej zakres czynności określony w § 2.
 2. Najniższa oferowana cena otrzyma 15 punktów. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:

 1. Dodatkowe kryteria oraz liczba punktów:
  1. doświadczenie w realizacji podobnych zadań - 1 pkt
  2. dostępność do badań w ramach programu (dni tygodnia i godziny prowadzenia badań na rzecz programu) - od 1 do 5 pkt:
   • prowadzenie szczepień w godz. 8-16 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) - 1 pkt
   • prowadzenie szczepień w godzinach między 16-18 - 2 pkt
   • prowadzenie szczepień w soboty w wymiarze co najmniej 4 godzin - 2 pkt,

Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 21

§ 8

Oferent może złożyć umotywowany protest do Burmistrza Miasta Cieszyna, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu.

§ 9

 1. Wyniki konkursu ofert zostaną podane oferentom na piśmie oraz do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.cieszyn.pl) oraz na stronie internetowej www.cieszyn.pl.
 2. Z zakładami opieki zdrowotnej, wybranymi w wyniku konkursu, zostaną zawarte stosowne umowy po rozstrzygnięciu przez Burmistrza Miasta Cieszyna protestów.

§ 10

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie miasta dotyczących programu)

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące przetargu.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 005.466.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 września 2021 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1

Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów z wyjątkiem czynności:

 1. Stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert,
 2. Otwarcia kopert z ofertami,
 3. Ogłoszenia oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, a które zostały odrzucone.

§ 2

Komisja w pierwszej kolejności sprawdza oferty pod względem formalnym. Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w § 5 szczegółowych warunków konkursu ofert dotyczących ceny i liczby deklarowanych badań zostaną odrzucone. Komisja może poprosić oferentów o uzupełnienie brakujących informacji.

§ 3

Komisja przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów.

§ 4

 1. Posiedzenia komisji prowadzi przewodniczący.
 2. Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", decyduje głos przewodniczącego.

§ 5

Komisja porównuje oferty pod względem:

 1. proponowanej ceny za usługi,
 2. zgodności zakresu oferowanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wymaganym w ogłoszeniu,
 3. oceny możliwości wykonania zadeklarowanej liczby badań przez oferenta w ramach programu.

§ 6

 1. Szczegółowa punktacja oceny ofert określona została w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 2. Komisja dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert na podstawie najniższych cen oraz najwyższej liczby punktów uzyskanych za spełnienie dodatkowych kryteriów.

§ 7

Wyboru ofert komisja dokonuje wg następujących zasad:

 1. Komisja typuje do udziału w programie oferty, które uzyskały największą liczbę punktów, nie mniejszą jednak niż 50% maksymalnej liczby punktów dla zadania.
 2. W przypadku wyboru większej liczby ofert, których przyjęcie przekraczałoby zaplanowaną na realizację zadania wysokość środków finansowych, komisja może zaprosić oferentów do dalszych indywidualnych negocjacji mających na celu ustalenie liczby badań możliwych do wykonania przez każdego z wybranych realizatorów zadania.

§ 8

Po zakończeniu prac komisji, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.

§ 9

Komisja niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie.

§ 10

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Rozstrzygnięto Zarządzeniem Nr 0050.498.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"

Załączniki

Powiadom znajomego