W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.232.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 23.05.2024
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania
Zarządzenie nr 0050.232.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 07.05.2024
Data zakończenia konsultacji 22.05.2024
Status konsultacji zakończone z raportem

ZARZĄDZENIE NR 0050.232.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1.

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 07.05.2024 r., a termin zakończenia na dzień 22.05.2024 r.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
    1. przesłanych na adres: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl,
    2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
  4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta Cieszyna
   
  Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, 23 maja 2024 roku

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI Z RADAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.232.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2024 roku, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609), wykonując uchwałę Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii pochodzących od rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania.

Przebieg konsultacji: zarządzenie informujące o prowadzonych konsultacjach ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a informacja o prowadzonych konsultacjach została opublikowana w "Wiadomościach Ratuszowych". Konsultacje trwały od dnia 7 maja 2024 roku do dnia 22 maja 2024 roku.

Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzane były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii, przesłanych drogą elektroniczną na adres sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl lub złożonych pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1.

Ilość uczestniczących organizacji: uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Gminy Cieszyn. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 3 ust. 5 uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Zestawienie wniesionych uwag/opinii: brak wniesionych uwag/opinii.

Rekomendowane kierunki działań: skierowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna na sesję 23 maja 2024 roku.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Przemysław Major
  II Zastępca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego