W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.519.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 26.10.2022
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna
Zarządzenie nr 0050.519.2022
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 11.10.2022
Data zakończenia konsultacji 25.10.2022
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.519.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 października 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 3471)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna.
 2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.
 3. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 października 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 25 października 2022 roku.
 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

§ 2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz:
  1. przesłanych na adres: urzad@um.cieszyn.pl,
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (biuro podawcza).
 2. Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1. informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  2. dodatkowych informacji będzie udzielać Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 43-400 Cieszyn, I piętro pokój 107) w godzinach pracy Urzędu.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, 26 października 2022 roku

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.519.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 października 2022 roku, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), wykonując uchwałę Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna.

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna.

Przebieg konsultacji: zarządzenie informujące o prowadzonych konsultacjach ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie a informacja o prowadzonych konsultacjach została opublikowana w "Wiadomościach Ratuszowych". Konsultacje trwały od dnia 11 października 2022 roku do dnia 25 października 2022 roku.

Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzane były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii, przesłanych drogą elektroniczną na adres urzad@um.cieszyn.pl lub złożonych pisemnie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1.

Ilość uczestniczących osób: uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 9 ust. 4 uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Zestawienie wniesionych uwag/opinii: brak wniesionych uwag/opinii.

Rekomendowane kierunki działań: skierowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna na sesję w dniu 27 października 2022 roku.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego