W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.134.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 23.03.2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zarządzenie nr 0050.134.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.03.2021
Data zakończenia konsultacji 22.03.2021
Status konsultacji zakończone z raportem

Treść

Zarządzenie Nr 0050.134.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 marca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), wykonując Uchwałę Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Wyznaczam 8 marca 2021 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 22 marca 2021 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Cieszyna, na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a informacja o prowadzonych konsultacjach publikowana będzie w Wiadomościach Ratuszowych.

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu w następującym składzie:
  1. Grzegorz Soboszek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej,
  2. Oliwia Klimosz - Starszy Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej,
  3. Magdalena Bielesz-Dadok - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.
 2. Na Przewodniczącego Zespołu ds. konsultacji projekt powołuję Grzegorza Soboszka.
 3. Do podjęcia skutecznych działań przez Zespół ds. konsultacji projektu konieczna jest obecność większości jego członków, w tym przewodniczącego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu ds. konsultacji projektu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, 23 marca 2021 roku

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
Z RADAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.134.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2021 roku, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii pochodzących od rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przebieg konsultacji: zarządzenie informujące o prowadzonych konsultacjach ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w informatorze miejskim pn.: "Wiadomości Ratuszowe". Konsultacje trwały od dnia 8 marca 2021 roku do 22 marca 2021 roku.

Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzane były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii, przesłanych drogą elektroniczną na adres sok@um.cieszyn.pl lub złożonych pisemnie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1.

Ilość uczestniczących organizacji: uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Gminy Cieszyn. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 3 ust. 5 Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Zestawienie wniesionych uwag/opinii: brak wniesionych uwag/opinii.

Rekomendowane kierunki działań: skierowanie projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna.

Podpis członków Zespołu ds. konsultacji projektu uchwały

 1. Grzegorz Soboszek
  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
 2. Oliwia Klimosz
  Starszy Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
 3. Magdalena Bielesz-Dadok
  Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane