W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszarów Małej Łąki i Boguszowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna  dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/302/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 lutego 2023 r do 10 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, w godzinach pracy urzędu.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również zapoznać się w ww. terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (bip.um.cieszyn.pl) w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie Boguszowicach przy ul. Motokrosowej 18. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2023 r. do Burmistrza Miasta Cieszyna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak: platforma ePUAP. Uwagi lub wnioski można również złożyć wypełniając odpowiedni formularz zamieszczony w BIP przy projekcie planu, następnie wysyłając go na adres urzad@um.cieszyn.pl. Wnosząc uwagę lub wniosek należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej - nazwę oraz adres siedziby.
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

Przemysław Major

II Zastępca Burmistrza Miasta

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e- mail: iod@um.cieszyn.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanego dalej K.p.a. oraz przepisów szczególnych, jeżeli dotyczą;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa – podmioty publiczne w tym organ właściwy do rozpatrzenia sprawy, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych, osoby będące stroną postępowania zgodnie z art. 73 K.p.a. Ponadto firmy informatyczne świadczące usługi IT dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony zgodnie z:

- ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, 
- sprostowania swoich danych, 
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
Zgodnie z art. 2a §  3 K.p.a.  wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie wpływa na tok i wynik postępowania;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania sprawa pozostanie bez rozpoznania. Dane osobowe stron postępowania administracyjnego, innych niż te, które same wskazały swoje dane, zostały pozyskane ze źródeł dostępnych organowi;
8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.
Zgodnie z art. 2a § 2 K.p.a. wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozrządzenia 2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidywanych w K.p.a. i nie wpływa na tok i wynik postępowania. 

Załączniki

Powiadom znajomego