W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Zofii Kossak - Szatkowskiej i Na Wzgórzu

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Zofii Kossak - Szatkowskiej i Na Wzgórzu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Cieszyna uchwały Nr XXXV/430/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Zofii Kossak - Szatkowskiej i Na Wzgórzu, obejmujących działki nr 40/34, 41/2, 41/3, 42/3, 42/6, 42/7, 43/3, 43/5, 43/7, 43/8, 44/1, 45/1, obręb nr 39.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 18 luty 2022 r.

Wnioski należy składać:

 1. na piśmie w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. elektronicznie poprzez platformę ePUAP;
 3. elektronicznie wypełniając formularz zamieszczony w BIP przy ogłoszeniu, następnie wysyłając go na adres urzad@um.cieszyn.pl.

Składając wniosek należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej - nazwę oraz adres siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Cieszyna.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Z-ca Burmistrza Miasta

Klauzula informacyjna
dla osoby biorącej udział w procedurze planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury związanej z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.);
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa w tym: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wykonawca projektu planu. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania w związku z:
  1. 8a ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.), a okres przechowywania został ustalony na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
 7. Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit g rozporządzenia 2016/679 (prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) - przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę prawa i wolności osoby, od której dane pozyskano;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania nie będzie możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku lub uwagi;
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.

Załączniki

Powiadom znajomego