W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ogłoszenie z dnia 06.11.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ul. Katowickiej i Szarotka

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ul. Katowickiej i Szarotka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz.283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/153/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka, zmienionej uchwałą Nr XVI/167/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie zmiany załącznika graficznego a także wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.11.2020 r. do 4.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, na parterze, w biurze obsługi interesanta, w godzinach pracy urzędu.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również zapoznać się w w/w terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (bip.um.cieszyn.pl) w zakładce "Zagospodarowanie przestrzenne".

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1.12.2020 r. o godz. 1730 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 126, I piętro. W związku z epidemią wirusa COVID-19 ilość miejsc w pomieszczeniu jest organiczna. Udział osobisty w dyskusji możliwy jest po uprzedniej rejestracji na adres mailowy: planowanie@um.cieszyn.pl w terminie do 30.11.2020 r. Wszyscy uczestnicy dyskusji zobowiązani są do posiadania maseczki ochronnej. Udziału w dyskusji możliwy jest również poprzez wideokonferencję przy użyciu komunikatora internetowego Skype. Osoby zainteresowane udziałem w wideokonferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia swojego udziału na adres planowanie@um.cieszyn.pl. Zgłoszenie powinno zawierać adres poczty elektronicznej, na które organizator wideokonferencji wyśle, godzinę przed rozpoczęciem dyskusji publicznej, zaproszenie umożliwiające dołączenie się do wideokonferencji.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2020 r. do Burmistrza Miasta Cieszyna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak: platforma ePUAP oraz platforma SEKAP. Uwagi lub wnioski można również złożyć wypełniając odpowiedni formularz zamieszczony w BIP przy projekcie planu, następnie wysyłając go na adres umcieszyn@finn.pl. Wnosząc uwagę lub wniosek należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej - nazwę oraz adres siedziby.


Klauzula informacyjna
dla osoby biorącej udział w procedurze planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury związanej z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie:
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa w tym: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wykonawca projektu planu. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania w związku z:
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
 7. Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z póź. zm.) prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit g rozporządzenia 2016/679 (prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) - przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę prawa i wolności osoby, od której dane pozyskano;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania nie będzie możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku lub uwagi;
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.

Załączniki

Powiadom znajomego