W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o ponowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargera wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293z późn. zm.), art 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/248/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargerawraz z prognozą oddziaływania na środowisko,w zakresie przeznaczenia terenu dla działek nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/12, obr. 37, w dniach od 24 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, na parterze, w biurze obsługi interesanta, w poniedziałki w godz. od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki w godz. od 730 do 1430.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również zapoznać się w w/w terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (bip.um.cieszyn.pl) w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 1700 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 126, I piętro, z równoczesną możliwością udziału w dyskusji poprzez wideokonferencję przy użyciu komunikatora internetowego Skype. Osoby zainteresowane udziałem w wideokonferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia swojego udziału na adres planowanie@um.cieszyn.pl. Zgłoszenie powinno zawierać adres poczty elektronicznej, na które organizator wideokonferencji wyśle, godzinę przed rozpoczęciem dyskusji publicznej, zaproszenie umożliwiające dołączenie się do wideokonferencji.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2020 r. do Burmistrza Miasta Cieszyna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak: platforma ePUAP oraz platforma SEKAP. Uwagi lub wnioski można również złożyć wypełniając odpowiedni formularz zamieszczony w BIP przy projekcie planu, następnie wysyłając go na adres umcieszyn@finn.pl. Wnosząc uwagę lub wniosek należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej - nazwę oraz adres siedziby.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Zastępca Burmistrza Miasta

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROCEDURZE PLANISTYCZNEJ ZWIĄZANEJ ZE SPORZĄDZENIEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury związanej z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z póź. zm.);
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, firmy informatyczne świadczące usługi IT dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Wykonawca projektu planu;
  5. Pani/Pana dane przechowywane są w związku z art. 8a ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z póź. zm.), a okres przechowywania został ustalony na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z póź. zm.);
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 293 z póź. zm.) prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 (prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) – przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania nie będzie możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosków lub uwag.

Powiadom znajomego