W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ogłoszenieo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargera wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O G Ł O S Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie
ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargera

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945z późn. zm.), art 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.2081 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/248/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargera wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie przeznaczenia terenu dla działek nr 16/25 i 17/13, obr. 37 i części działek nr 1/5, 1/8, 2, 3, 4, 10, 19/1, 19/2, obr. 49, oraz części działek nr 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/23, 16/24, 16/26, 16/27, 16/28, 16/29, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/12, 17/17, 25/4, obr. 37, w dniach od 6 września 2019 r. do 27 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 216, II piętro, w poniedziałki w godz. od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki w godz. od 730 do 1430.
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na środowisko można się również zapoznać w w/w terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie pok. 126, I piętro o godz. 1700.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Cieszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2019 r.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, na stronie internetowej um.cieszyn.pl w Aktualnościach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
Przemysław Major
II Z-ca Burmistrza MiastaKLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY
BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROCEDURZE PLANISTYCZNEJ ZWIĄZANEJ ZE SPORZADZENIEM LUB ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB SPORZADZENIEM LUB ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury związanej z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.);
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, firmy informatyczne świadczące usługi IT dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Wykonawca projektu planu;
5) Pani/Pana dane przechowywane są w związku z art. 8a ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), a okres przechowywania został ustalony na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67);
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7) Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 (prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) – przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania nie będzie możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosków lub uwag.

Powiadom znajomego