W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 12 grudnia 2022 roku do dnia 13 stycznia 2022 roku

OR-I.0057.1.2023

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 12 grudnia 2022 roku
do dnia 13 stycznia 2022 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Nie wykonano prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/72 obr. 19 o pow. 0,0114 ha, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Karola Filipowicza (Zarządzenie Nr 0050.674.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku).
 2. Ustanowiono na rzecz Netia S.A. z siedzibą w 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 służebność przesyłu, biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn, położonej w Cieszynie przy ul. Stawowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42/5 obr. 19 (pas służebny o szerokości 1 m, długości 51 m, pow. 51 m2). Służebność przesyłu została ustanowiona na czas nieoznaczony. Ustanowienie służebności nastąpiła za wynagrodzeniem w kwocie 51 m2 x 10,00 zł (tereny inne) = 510,00 zł netto + 117,30 zł (23% VAT) = 627,30 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.675.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku).
 3. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.509.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 października 2022 roku w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej w ten sposób, że w § 1 ust. 1 pkt 15 zmieniono udział 2780/90191 na udział 2780/63910 (Zarządzenie Nr 0050.719.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku).
 4. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny nr 18 położony na IV piętrze budynku, składający się z przedpokoju, pokoju, kuchni i łazienki o łącznej pow. 29,09 m2 wraz z udziałem do działki nr 10/1 obr. 44 o pow. 255 m2 w 2909/63910 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.721.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest opracowanie projektu "Cieszyn dla każdego - budowanie dostępności", powołano komisję przetargową (Zarządzenie Nr 0050.683.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku).
 2. Zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe zrealizowanej inicjatywy lokalnej w ramach zadania pn. "Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza". Ustalono wyliczoną kwotę 7613,48 zł wynikającą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego jako uzupełnienie wymaganego udziału finansowego Inicjatorów (Zarządzenie Nr 0050.10.2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku).
 3. Zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe zrealizowanej inicjatywy lokalnej w ramach zadania pn. "Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej". Ustalono wyliczoną kwotę 11 476,65 zł wynikającą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego jako uzupełnienie wymaganego udziału finansowego Inicjatorów (Zarządzenie Nr 0050.11.2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku).

III. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie:
  1. 6 drzew (2 robinie akacjowe, 2 świerki pospolite, 2 klony pospolite), rosnących na terenie nieruchomości, które stanowią działki: nr 15 obr. 54 przy ul. Błogockiej 30B, nr 7/216 obr. 53 przy ul. Sikorskiego i nr 15/1 obr. 32 przy ul. Katowickiej 8 w Cieszynie, będące własnością Gminy Cieszyn, w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o., zobowiązując Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. do opracowania projektu planu nasadzeń zastępczych i ich wykonania w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo. Nie wyrażono zgody na usunięcie 2 drzew (robinia akacjowa, lipa drobnolistna) rosnących na terenie działki nr 7/216 obr. 53 przy ul. Sikorskiego w Cieszynie, zobowiązując Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. do wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych umożliwiających zachowanie przedmiotowych drzew (Zarządzenie Nr 0050.677.2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku),
  2. drzewa (świerk pospolity) rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 45 obr. 45 przy ul. Górnej 18 w Cieszynie, będąca współwłasnością Gminy Cieszyn, w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.
 2. Przyznano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na ograniczeniu niskiej emisji, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2023 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zarządzenie Nr 0050.13.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).

IV. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 36200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z zakupem urządzeń informatycznych (30200,00 zł) i dotację podmiotową dla COK Dom Narodowy (6000,00 zł). Zmniejszono o kwotę 31500,00 zł rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli z przeznaczeniem na funkcjonowanie przedszkoli. Ponadto zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i stypendia dla uczniów o kwotę 16.652,80 zł w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej, cieplnej i wody w Szkole Podstawowej Nr 4 (10000,00 zł) i w związku ze zwiększeniem się liczby uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (6652,80 zł).
   Dochody po zmianach wynoszą 232105936,91 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 276559954,37 zł
   Deficyt 44454017,46 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.672.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku),
  2. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 7500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu, zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i stypendia dla uczniów o kwotę 7500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii w związku ze wzrostem cen energii.
   Dochody po zmianach wynoszą 232525459,14 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 276979476,60 zł
   Deficyt 44454017,46 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.710.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku)
  3. Dochody po zmianach wynoszą 233334314,20 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 276438605,31 zł
   Deficyt 43104.291,11 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.717.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku),
  4. Dochody po zmianach wynoszą 233335790,20 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 276440081,31 zł
   Deficyt 43104291,11 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.738.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  5. Dochody po zmianach wynoszą 219.626.087,69 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 259.029.244,95 zł
   Deficyt 39.403.157,26 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.26.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).
 2. Zmieniono:
  1. zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022, zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego, zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.673.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku, Zarządzenie Nr 0050.718.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku, Zarządzenie Nr 0050.739.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  2. zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego, zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.711.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku),
  3. zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022, zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.716.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku),
  4. zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023 i zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.29.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).
 3. Stwierdzono zgodność projektu planu finansowego na rok 2023, z projektem uchwały budżetowej Miasta Cieszyna, złożonego przez:
  1. Urząd Miejski w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.684.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Zarządzenie Nr 0050.685.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  3. Centrum Usług Wspólnych (Zarządzenie Nr 0050.686.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  4. Miejski Zarząd Dróg (Zarządzenie Nr 0050.687.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  5. Żłobki Miejskie (Zarządzenie Nr 0050.688.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  6. Dom Spokojnej Starości (Zarządzenie Nr 0050.689.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  7. Straż Miejską (Zarządzenie Nr 0050.690.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe (Zarządzenie Nr 0050.691.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  9. Przedszkole Nr 1 (Zarządzenie Nr 0050.692.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  10. Przedszkole Nr 2 (Zarządzenie Nr 0050.693.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  11. Przedszkole Nr 4 (Zarządzenie Nr 0050.694.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  12. Przedszkole Nr 7 (Zarządzenie Nr 0050.695.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  13. Przedszkole Nr 8 (Zarządzenie Nr 0050.696.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  14. Przedszkole Nr 9 (Zarządzenie Nr 0050.697.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  15. Przedszkole Nr 16 (Zarządzenie Nr 0050.698.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  16. Przedszkole Nr 17 (Zarządzenie Nr 0050.699.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  17. Przedszkole Nr 18 (Zarządzenie Nr 0050.700.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  18. Przedszkole Nr 19 (Zarządzenie Nr 0050.701.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  19. Przedszkole Nr 20 (Zarządzenie Nr 0050.702.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  20. Szkołę Podstawową Nr 1 (Zarządzenie Nr 0050.703.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  21. Szkołę Podstawową Nr 2 (Zarządzenie Nr 0050.704.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  22. Szkołę Podstawową Nr 3 (Zarządzenie Nr 0050.705.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  23. Szkołę Podstawową Nr 4 (Zarządzenie Nr 0050.706.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  24. Szkołę Podstawową Nr 5 (Zarządzenie Nr 0050.707.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  25. Szkołę Podstawową Nr 6 (Zarządzenie Nr 0050.708.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku),
  26. Szkołę Podstawową Nr 7 (Zarządzenie Nr 0050.709.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku).
 4. Ustalono plan finansowy:
  1. Urzędu Miejskiego w Cieszynie na rok 2023 w zakresie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych (Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku),
  2. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2023 w zakresie dotacji, wydatków i dochodów budżetu państwa (Zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).
 5. Opracowano plan finansowy:
  1. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku w zakresie dochodów i wydatków (Zarządzenie Nr 0050.24.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku),
  2. rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy w zakresie dochodów i wydatków (Zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).
 6. Ustalono, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Cieszyn w ciągu roku budżetowego zwroty dotacji, zaliczek udzielonych w tymże roku oraz zwroty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych, korekt i mylnie dokonanych wydatków dotyczących tegoż roku są przyjmowane na zmniejszenie wydatków i uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Cieszyn pozostałe zwroty wydatków są przyjmowane na dochody budżetu miasta (Zarządzenie Nr 0050.27.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).
 7. Upoważniono Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych Gminy Cieszyn: szkół podstawowych, przedszkoli, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Spokojnej Starości, Miejskiego Zarządu Dróg, Centrum Usług Wspólnych i Straży Miejskiej do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach bieżących, za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, w ramach rozdziałów i grup wyszczególnionych w planach finansowych jednostki. Upoważnienie w powyższym zakresie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023 roku. Zobowiązano Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych Gminy Cieszyn do równoczesnego wprowadzenia zmian w planach finansowych i powiadomienia o nich w terminie 7 dni, nie później jednak niż na koniec okresu sprawozdawczego (Zarządzenie Nr 0050.28.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku)
 8. Określono harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2023 i harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2023 (Zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Powołano Komisję Konkursową otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu:
  1. kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.665.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku),
  2. kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego (Zarządzenie Nr 0050.666.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku),
  3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.667.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku),
  4. turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek (Zarządzenie nr 0050.668.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku),
  5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie nr 0050.670.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku),
  6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego dla dzieci i młodzieży (Zarządzenie nr 0050.671.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku),
  7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Zarządzenie Nr 0050.712.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku),
  8. ochrony i promocji zdrowia (Zarządzenie Nr 0050.713.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku).
 2. Przyznano dotację w wysokości 1200,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem" na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Zupa na granicy" opisanego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 2 grudnia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.680.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku).
 3. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu:
  1. nauki, edukacji oświaty i wychowania na rok 2023 (Zarządzenie Nr 0050.722.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku),
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego dla dzieci i młodzieży (Zarządzenie Nr 0050.723.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku),
  3. kultury i sztuki na rok 2023 (Zarządzenie Nr 0050.724.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku),
  4. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 (Zarządzenie Nr 0050.725.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  5. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia (Zarządzenie Nr 0050.726.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  6. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży (Zarządzenie Nr 0050.727.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  7. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - prowadzenie placówki wsparcia dziennego i organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w ramach projektu gminy Cieszyn "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" (Zarządzenie Nr 0050.728.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego (Zarządzenie Nr 0050.729.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy (Zarządzenie Nr 0050.730.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy (Zarządzenie Nr 0050.731.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin (Zarządzenie Nr 0050.732.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym (Zarządzenie Nr 0050.733.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  13. kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.734.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  14. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.735.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  15. kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego (Zarządzenie Nr 0050.736.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku),
  16. turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno- krajoznawczych, rajdów i wycieczek (Zarządzenie Nr 0050.737.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku).
 4. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna i nadania jej statutu. Wyznaczono 5 stycznia 2023 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 20 stycznia 2023 r. jako dzień ich zakończenia (Zarządzenie Nr 0050.1.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku),
  2. określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Cieszyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 6 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 23 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.3.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku),
  3. podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 25 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.15.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku),
  4. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 25 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.19.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku),
  5. ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 25 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.21.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu styczniu 2023 roku projekty uchwał i materiały:
  1. uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej,
  2. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
  3. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2023-2024" w 2023 roku,
  4. uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług,
  5. uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
  6. uchwała w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  7. uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna i nadania jej statutu.
 2. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XLVIII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 22 grudnia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.715.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku).

VII. W zakresie oświaty:

Ustalono w 2023 roku terminy przerw wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 (Zarządzenie Nr 0050.18.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku)

VIII. W pozostałych sprawach:

 1. Wyrażono zgodę na powierzenie świadczenia usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie w 2023 roku Poczcie Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa oraz postanowiono zawrzeć umowę z wyżej wymienioną firmą.
 2. Uchylono zarządzenie Nr 0050.42.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie "Planu Akcji Jodowej Miasta Cieszyna" (Zarządzenie Nr 0050.679.2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.588.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.681.2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku, Zarządzenie Nr 0050.14.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).
 4. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.653.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie w ten sposób, że w § 2 ust. 6 otrzymał brzmienie: "6. Dokonanie wyboru kandydata, który osiągnie najwyższą ocenę w selekcji końcowej przewiduje się do dnia 20 stycznia 2023 roku" (Zarządzenie Nr 0050.682.2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku).
 5. Powierzono Pani Kornelii Kasprzak - Specjaliście ds. organizacji widowni oraz ogólno -organizacyjnych pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury "Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie" z dniem 29 grudnia 2022 roku do czasu powołania dyrektora "Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie", nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.714.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku).
 6. Powołano komisję do dokonania końcowego odbioru zadań ujętych w umowie nr ZPIF.272.29.2022 z dnia 27.07.2022 r. na wykonanie robót budowlanych obejmujących I etap zabezpieczenia i stabilizacji kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie, umowie nr ZPIF.272.50.2022 z dnia 07.11.2022 r. na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn.: Zabezpieczenia i stabilizacji kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - etap I, umowie nr ZPIF.272.54.2022 z dnia 08.12.2022 r. na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego, decyzji nr 3 z dnia 20.01.2022 r.,decyzji nr 4 z dnia 07.03.2022 r., decyzji nr 7 z dnia 24.03.2022 r.decyzji nr 26 z dnia 27.07.2022 r., decyzji nr 27 z dnia 29.07.2022 r., decyzji nr 35 z dnia 14.11.2022 r. w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Etap I" (Zarządzenie Nr 0050.720.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku).
 7. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna i nadania jej statutu. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 20 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.2.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku),
  2. określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Cieszyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 6 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 23 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.4.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku),
  3. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej w roku 2023. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.6.2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku),
  4. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2023 - 2024" w 2023 roku. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.8.2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku),
  5. podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 25 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.16.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku),
  6. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 25 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.20.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku),
  7. ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 25 stycznia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.22.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).
 8. Zmieniono zarządzenia Nr 0050.161.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.5.2023 z dia 4 stycznia 2023 roku).
 9. Zorganizowano ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego - uruchomienie dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie miasta Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.7.2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku).
 10. Postanowiono ogłosić termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Cieszyn w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zatwierdzić wzory: wniosku w sprawie udzielenia dotacji, sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji oraz umowy o udzielenie dotacji (Zarządzenie Nr 0050.9.2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku).
 11. Zatwierdzono plan kontroli zgodności sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości usytuowanych na terenie Gminy Cieszyn z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z uwzględnieniem harmonogramu (Zarządzenie Nr 0050.17.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).

Cieszyn, dnia 18 stycznia 2023 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego