W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 września 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku

OR-I.0057.9.2021

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 17 września 2021 roku
do dnia 15 października 2021 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Postanowiono oddać w użyczenie na rzecz Energetyki Cieszyńskiej sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Mostowa 2 na okres 3 miesięcy pomieszczenie użytkowe o pow. 11,70 m2 zlokalizowane w piwnicy budynku Muzeum Drukarstwa przy ul. Głębokiej 50 w Cieszynie (nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1C/00008143/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie) (Zarządzenie Nr 0050.496.2021 z dnia 22 września 2021 roku).
 2. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, obejmujący część działki nr 59/13 obr. 66 o powierzchni 92 m2 z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości (Zarządzenie Nr 0050.497.2021 z dnia 22 września 2021 roku).
 3. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomość, położoną w Cieszynie przy ul. Siennej, zabudowaną obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/34 obr. 38 o pow. 0,0433 ha. zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00030840/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.505.2021 z dnia 4 października 2021 roku).
 4. Wypłacono odszkodowanie:
  1. Grupie Szymbud spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce jawnej z siedzibą w Kłomnicach przy ul. Częstochowska 2G w kwocie 21 540 zł z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn działki nr 56/1 obr. 19 o pow. 0,0213 ha. działki nr 56/2 obr. 19 o pow. 0,0106 ha i działki nr 56/3 obr. 19 o pow. 0,0040 ha, objęte księgą wieczystą nr BB1C/00044906/9, wydzielonych pod drogę publiczną gminną z działki nr 56 obr. 19 (Zarządzenie Nr 0050.506.2021 z dnia 4 października 2021 roku).
  2. ustalone w drodze negocjacji z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/7 obr. 70 o powierzchni 0,1700 ha, wydzielonej pod drogę publiczną gminną, na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości z dnia 7 maja 2020 r. znak SRM-II.6831.24.2019 w wysokości 119 000,00 zł. Odszkodowanie postanowiono wypłacić na rzecz poprzednich właścicieli nieruchomości w wysokości przypadającej zgodnie z ich udziałami w tejże nieruchomości (Zarządzenie Nr 0050.512.2021 z dnia 11 października 2021 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Cieszyna w latach 2022-2023" (Zarządzenie Nr 0050.507.2021 z dnia 4 października 2021 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 20.540,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Ponadto zmniejszono o kwotę 65.000,00 zł rezerwę celową, utworzoną na nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, stypendia dla uczniów z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" (30.000,00 zł) i rozdziału 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (35.000,00 zł) (Zarządzenie Nr 0050.492.2021 z dnia 22 września 2021 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 4, 5, 7, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.171.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.493.2021 z dnia 22 września 2021 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.23.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.171.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.501.2021 z dnia 30 września 2021 roku).
 4. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 208.874.924,68 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 239.042.521,32 zł. Deficyt 30.167.596,64 zł (Zarządzenie Nr 0050.502.2021 z dnia 30 września 2021 roku).
 5. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, Kierownika Żłobków Miejskich, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.503.2021 z dnia 30 września 2021 roku).
 6. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 209.051.824,68 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 239.219.421,32 zł. Deficyt 30.167.596,64 zł (Zarządzenie Nr 0050.509.2021 z dnia 11 października 2021 roku).
 7. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.510.2021 z dnia 11 października 2021 roku).

IV. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Reprezentowanie miasta Cieszyna w rozgrywkach piłki siatkowej I ligi Śląskiej mężczyzn" zawartego w ofercie złożonej w dniu 22.09.2021 r. przez Fundację Talent Cieszyn (Zarządzenie 0050.499.2021 z dnia 29 września 2021 roku).
 2. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wyznaczono 6 października 2021 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 20 października 2021 roku jako dzień ich zakończenia (Zarządzenie Nr 0050.504.2021 z dnia 30 września 2021 roku).
  2. zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 października 2021 r., a termin zakończenia na dzień 25 października 2021 r (Zarządzenie Nr 0050.516.2021 z dnia 11 października 2021 roku).

V. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XXXII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 30 września 2021 (Zarządzenie Nr 0050.500.2021 z dnia 30 września 2021 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu wrześniu 2021 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/365/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w związku z modernizacją drogi powiatowej,
  2. uchwałę w sprawie nazwy ul. Wacława Grodeckiego,
  3. uchwałę w sprawie zmiany nazwy ul. Partyzantów na ul. Bursztynową,
  4. uchwałę w sprawie nadania nazwy - rondo płk. pil. Bernarda Adameckiego - skrzyżowaniu ulic Górnej i Władysława Sikorskiego,
  5. uchwałę w sprawie nadania nazwy - rondo mjr. pil. Pawła Niemca - skrzyżowaniu ulic Frysztackiej, Gwido Langera i Pawła Dombke,
  6. uchwałę w sprawie nadania nazwy - rondo Marii Wardasówny - skrzyżowaniu ulic Wojciecha Korfantego i Kolejowej,
  7. uchwałę w sprawie nadania nazwy - rondo Józefa Świdra - skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Pikiety,
  8. uchwałę w sprawie nadania nazwy - skwer Ireny Sendlerowej - skwerowi przy ul. Śrutarskiej,
  9. uchwałę w sprawie nadania nazwy - skwer Leopolda Marcina Otto - skwerowi na Placu Kościelnym,
  10. uchwałę w sprawie nadania nazwy - rondo Miast Partnerskich - skrzyżowaniu ul. Katowickiej, zjazdu na ul. Graniczną i nowo wybudowanej ulicy łączącej ul. Katowicką z ul. Motelową,
  11. uchwałę w sprawie nazwy ul. Niedźwiedziej,
  12. uchwałę w sprawie nadania nazwy - rondo Browaru Zamkowego - skrzyżowaniu ulic Zamkowej, Frysztackiej i Liburnia,
  13. uchwałę w sprawie nadania nazwy - skwer red. Tadeusza Kopoczka - skwerowi przy pomniku Harcerkom i Harcerzom Podbeskidzia Ofiarom II Wojny Światowej 1939-1945 na Placu ks. Józefa Londzina,
  14. uchwałę w sprawie zmiany nazwy ul. Dojazdowej na ul. Księcia Przemysława I Noszaka,
 3. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu październiku 2021 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (ul. Jeżowa i Mysia),
  2. uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022,
  3. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu,
  4. uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022,
  5. uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2022-2024,

VI. W pozostałych sprawach:

 1. Ogłoszono Konkurs na "Miejsce Przyjazne Seniorom" w 2021 r. dla cieszyńskich instytucji i organizacji (Zarządzenie Nr 0050.488.2021 z dnia 20 września 2021 roku).
 2. Stwierdzono przejęcie na własność przez Gminę Cieszyn z mocy ustawy, w trybie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, samochodu osobowego:
  1. marki Nissan Micra, rocznik 1995 o nr rej. SCI 5046E. Samochód ten ze względu na jego stan przeznaczono do złomowania (Zarządzenie Nr 0050.489.2021 z dnia 20 września 2021 roku).
  2. marki Fiat Brava, rocznik 1999 o nr rej. SB 47419. Samochód ten ze względu na jego stan przeznaczono na złomowanie (Zarządzenie Nr 0050.513.2021 z dnia 11 października 2021 roku).
 3. Zarządzono ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego - działania powodziowe połączone z dostarczeniem produktów pierwszej potrzeby w miejsca zagrożone. (Zarządzenie Nr 0050.490.2021 z dnia 20 września 2021 roku).
 4. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.190.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego (Zarządzenie Nr 0050.491.2021 z dnia 20 września 2021 roku).
 5. Przyznano stypendium sportowe celowe (jednorazowe) Panu Filipowi Czupil oraz Panu Jackowi Drewek (Zarządzenie Nr 0050.494.2021 z dnia 22 września 2021 roku).
 6. Wyrażono zgodę na użycie herbu Miasta Cieszyna w celu umieszczenia na swoich pojazdach TAXI przez Firmę Tomasz Fizek "TELE TAXI" Cieszyn, ul. Beskidzka 24b, 43-400 Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.495.2021 z dnia 22 września 2021 roku).
 7. Zatwierdzono wynik konkursu ofert, zgodnie z protokołem postępowania i postanowiono zawrzeć umowy na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia " w okresie od 28 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r., z następującymi oferentami: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medika" Jan Schab, Ewa Schab, Paweł Schab Spółka Jawna, 43-400 Cieszyn, ul. Tomanka 11; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ubezpieczalnia Šimeček-Bączek, Fiedor, Perchała, Brawański, Koźlik Spółka Jawna. 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 37; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Medycyny Ogólnej" T. Czajkowska, J. Stonawska Spółka Jawna. 43-400 Cieszyn, ul. Tomanka 11; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne L. Włodarski, A. Tatar, N. Włodarska-Uchrońska Spółka Jawna, 43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 20 (Zarządzenie Nr 0050.498.2021 z dnia 27 września 2021 roku).
 8. Do 31 października 2021 r. wprowadzono ograniczenia w zakresie funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 w Polsce i wprowadzono zasady korzystania z obiektu (Zarządzenie Nr 0050.508.2021 z dnia 4 października 2021 roku).
 9. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2022-2024. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 października 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 25 października 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.511.2021 z dnia 11 października 2021 roku).
  2. zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 października 2021 r., a termin zakończenia na dzień 25 października 2021 r (Zarządzenie Nr 0050.517.2021 z dnia 11 października 2021 roku).
  3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 października 2021 r., a termin zakończenia na dzień 25 października 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.518.2021 z dnia 11 października 2021 roku).
 10. Postanowiono zmienić załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.372.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu (Zarządzenie Nr 0050.512.2021 z dnia 11 października 2021 roku).
 11. Wyznaczono na terenie działki nr 22/11 obręb 33, położonej w Cieszynie przy ul. Liburnia 28 przed Marketem Kaufland, powierzchnię 100 m2 do prowadzenia sprzedaży choinek w dniach od 09.12.2021 r. do 24.12.2021 r (Zarządzenie Nr 0050.514.2021 z dnia 11 października 2021 roku).
 12. Wprowadzono zasady nagrywania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk posiedzeń komisji Rady Miejskiej Cieszyna. Wprowadzono wzór informacji wypowiadanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna przed rozpoczęciem komisji Rady Miejskiej Cieszyna, która jest nagrywana. Wprowadzono informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w czasie transmisji i nagrywania posiedzeń komisji Rady Miejskiej (Zarządzenie Nr 0050.519.2021 z dnia 13 października 2021 roku).

Cieszyn, dnia 20 października 2021 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

OR-I.0057.9.2021

Cieszyn, 21 października 2021 r.

Sprawozdanie z podróży służbowych odbytych przez Burmistrz Miasta Cieszyna w okresie od 20 września 2021 r. do 15 października 2021 roku.

Lp. Data Miejsce Cel
1 24 września 2021 r. Poznań, Centrum Szyfrów Enigma Udział w uroczystym otwarciu Centrum Szyfrów Enigma.
2 29 września 2021 r. Zabrze, Restauracja Pod Kasztanami Udział w obchodach 40. lecia powstania Polskiego Związku Działkowców i Powiatowego Dnia Działkowca.
3 25 września 2021 r. Hutka Obecność na otwarciu Powiatowej Olimpiady Specjalnej i Regionalnego zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Odebranie odznaczenia Przyjaciel Dziecka.
4 1 października 2021 r. Katowice, Urząd Marszałkowski Spotkanie z Marszałkiem Województwa.
5 7 października 2021 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe Udział w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów.
6 7 października 2021 r. Gliwice, Chata Polaka Udział w Śniadaniu Biznesowym Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.
7 6 października 2021 r. Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka Udział w jesiennym spotkaniu Kapitału Śląska Cieszyńskiego.
8 13 października 2021 r. Warszawa Udział w spotkaniu plenarnym i proteście samorządowców "Środowisko samorządowe w obronie społeczności lokalnych i regionalnych".
9 15 października 2021 r. Stacja uzdatniania wody w Pogórzu Wizja obiektów Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na terenie miasta i ujęcia wody w Pogórzu.
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego