W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r.

    PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-8/15

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej
o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

1. Zgodnie z art. 127 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 296 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uprzedniego zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, który wykonuje czynności wyborcze w imieniu wyborców, i przyjęcia tego zawiadomienia przez Państwową Komisję Wyborczą.

2. Komitet wyborczy mogą utworzyć obywatele, w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL.

3. Komitet wyborczy powołuje:

1) pełnomocnika wyborczego,

2) pełnomocnika finansowego.

Uwaga!

Zgodnie z art. 90 § 4 Kodeksu wyborczego pełnomocnikiem wyborczym lub pełnomocnikiem finansowym nie może być kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym tylko jednego komitetu wyborczego.

Zgodnie z art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poseł, senator, radny;

3) poseł do Parlamentu Europejskiego;

4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

5) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

7) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

9) osoba pełniąca czynną służbę wojskową;

10)  pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

4. Pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy nie muszą wchodzić w skład komitetu wyborczego.

5. Nazwa komitetu wyborczego zawiera wyrazy „Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” oraz imię i nazwisko kandydata.

6. Komitet wyborczy przed dokonaniem zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o swoim utworzeniu musi zebrać co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, popierających kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisy te stanowią część wymaganej liczby 100 000 podpisów obywateli popierających kandydata.

7. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów (art. 299 § 4 Kodeksu wyborczego), tj. do dnia 16 marca 2015 r. do godz. 16.15.

Zawiadomienia można składać w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw postanowienia Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). 

8. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego musi zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;

2) pełną nazwę komitetu wyborczego: „Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .............................. ................................................... (imię i nazwisko kandydata)”;

3) adres siedziby komitetu wyborczego (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu);

4) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;

5) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego;

6) imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy.

Ze względów organizacyjno-porządkowych pożądane jest podanie, na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów i faksów, adresów e-mail).

9. Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego.

(wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

10. Do zawiadomienia załącza się:

1) podpisane przez co najmniej 15 obywateli oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego (wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);

2) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego (pełnomocnictwa) (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu funkcji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);

3) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego (pełnomocnictwa) oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu funkcji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji)

4) uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego (jeśli informacja o powołaniu pełnomocnika wyborczego nie jest zawarta w oświadczeniu o utworzeniu komitetu);

5) pisemną zgodę kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kandydowanie w wyborach. Zgoda musi zawierać następujące dane kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) nazwisko rodowe,

c) imiona rodziców,

d) datę i miejsce urodzenia,

e) obywatelstwo,

f)  wskazanie przynależności do partii politycznej lub wyraźne stwierdzenie, że kandydat nie należy do partii,

g) numer ewidencyjny PESEL,

h) informację o udokumentowanym wykształceniu,

i)  informację o wykonywanym zawodzie,

j)  informację o miejscu (zakładzie) pracy,

k) adres zamieszkania,

l)  datę wyrażenia zgody na kandydowanie,

m)  własnoręczny podpis kandydata.

(wzór zgody na kandydowanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji)

Zgodność danych zawartych w zgodzie na kandydowanie Państwowa Komisja Wyborcza bada na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów przed zarejestrowaniem kandydata;

6) pisemną zgodę kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na utworzenie jego komitetu wyborczego (wzór zgody na utworzenie komitetu wyborczego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji);

7) pisemne oświadczenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o posiadaniu prawa wybieralności (wzór oświadczenia o posiadaniu prawa wybieralności stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji);

8) oświadczenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388). Kandydat, który nie pracował, nie pełnił służby albo nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)

Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę albo był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.

Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Jeżeli kandydat uprzednio złożył oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, zamiast oświadczenia składa informację o złożeniu oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy.

Wzór ten stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie powyższe oświadczenie lub informację kandydata, sądowi okręgowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tego kandydata, oraz powiadamia o tym Dyrektora Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sąd wszczyna postępowanie lustracyjne z urzędu;

9) wykaz co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu popierających kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający czytelne wskazanie imion i nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręczne podpisy obywateli, którzy udzielają poparcia. Każda strona wykazu musi zawierać nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz adnotację: „Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ........................ [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.”;

Adres zamieszkania obywateli (wyborców) podany w wykazie musi obejmować nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Dopuszczalne jest w rubryce „Adres zamieszkania” posłużenie się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest również postawienie w rubryce na to przeznaczonej znaku odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, pod warunkiem, że osoby wymienione w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem.

(wzór wykazu podpisów obywateli popierających kandydata stanowi załącznik nr 10 do niniejszej informacji).

11. Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza wyznaczony członek Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarz Komisji albo pracownik Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez sekretarza Komisji, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do godz. 16.15. Jeżeli zawiadomienie złożone zostanie bezpośrednio Komisji w jej siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienia potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki. Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie osobie składającej zawiadomienie z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.

Przyjmujący zawiadomienie poinformuje osobę składającą zawiadomienie, że wykaz co najmniej 1 000 podpisów obywateli popierających kandydata na Prezydenta będzie poddany czynnościom sprawdzającym, podczas których może być obecny pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba przez niego upoważniona.

12. Badanie wykazu co najmniej 1 000 obywateli popierających kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje się w dniu dokonania zawiadomienia, a jeżeli byłoby to niemożliwe — dnia następnego.

Sprawdzanie wykazu obywateli prowadzone jest przez zespół pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czynności sprawdzające są prowadzone pod nadzorem członka Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej. Przy tych czynnościach może być obecny pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. Nieobecność pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej nie wstrzymuje czynności sprawdzających.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających kandydata dołączony do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego także wówczas, gdy wykaz obejmuje liczbę obywateli przewyższającą ustawowe minimum wymagane dla zawiadomienia. W takim przypadku badanie wykazu podpisów prowadzi się do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum zostało osiągnięte, zaś pozostała część wykazu stanowi depozyt, protokolarnie zaplombowany w pojemniku lub worku w obecności pełnomocnika, a jej badanie odkłada się do czasu przedłożenia przez komitet wyborczy dalszej części wykazu wraz ze zgłoszeniem kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na żądanie pełnomocnika niepoliczone arkusze wykazu podpisów zostaną mu wydane.

Badanie wykazu osób popierających kandydata polega na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 303 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego, a w szczególności, czy:

1)  każda strona wykazu jest oznaczona nazwą komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz formułą „Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ........................................... (imiona i nazwisko kandydata) w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.”; brak takiego oznaczenia strony spowoduje, że podpisy na takiej stronie będą traktowane jako wadliwe. Jeżeli strona z wymaganymi danymi zespolona jest ze stroną bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia są traktowane jako złożone wadliwie. Formularz wykazu składa się w oryginale. Wypełnione strony wykazu będące kopiami są traktowane jako wadliwe;

2)  imię (imiona) i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);

3)  adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady), nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania, zgodnie z warunkami podanymi w pkt 10 ppkt 9 niniejszej informacji;

4)  podany został numer ewidencyjny PESEL. Brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego powoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;

5)  udzielający poparcia ukończył 18 lat, według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL;

6)  obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

Po sprawdzeniu strony wykazu według powyższych kryteriów osoba sprawdzająca oznacza podpisy złożone wadliwie na stronie przez zakreślenie (w czerwonym kolorze) wadliwych danych wyborcy, którego poparcie zostało zakwestionowane ze względu na stwierdzenie którejś z wymienionych wad.

Osoba sprawdzająca dołącza do każdej strony wykazu kartkę o treści: „podpisów ogółem ............, podpisów prawidłowych ......................, podpisów wadliwych ................... w tym: brak podpisu ..............., wadliwie podane nazwisko lub imię ..............., wadliwie podany adres ..............., wadliwie podany nr PESEL ...............”. W przypadku zakwestionowania poparcia z powodu więcej niż jednej wady podpis wadliwy zaliczany jest do najwcześniejszej z wymienionych grup. Powyższe ustalenia dotyczące weryfikacji ustalonej liczby podpisów sukcesywnie są przedkładane do aprobaty osobie dyżurującej z ramienia Państwowej Komisji Wyborczej, a na życzenie pełnomocnika wyborczego (lub osoby przez niego upoważnionej) udostępniane mu do wglądu.

Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów podaje się w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.

13. Przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje w formie uchwały podjętej na posiedzeniu Komisji, po uprzednim ustaleniu, czy zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym.

14. W przypadku, gdy zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza wzywa na piśmie pełnomocnika komitetu wyborczego do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty doręczenia uchwały.

Uwaga!

Usunięcie wady polegającej na braku wymaganej liczby podpisów poparcia może być dokonane tylko do czasu upływu terminu przewidzianego do zawiadomienia Komisji o utworzeniu komitetu wyborczego, tj. do dnia 16 marca 2015 r. do godz. 16.15. Jeśli ustalenia wad wykazu podpisów Komisja dokona po upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zawiadomień lub gdy do upływu tego terminu dokonujący zgłoszenia nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, Państwowa Komisja Wyborcza odmówi przyjęcia zawiadomienia.

15. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na uchwałę o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu uchwały o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 300 § 1 Kodeksu wyborczego). Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 300 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia skargi do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

16. Dopiero od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy może wykonywać czynności wyborcze, w tym podejmować czynności zmierzające do zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (za wyjątkiem zbierania podpisów osób popierających kandydata na Prezydenta, które można zbierać od dnia utworzenia komitetu wyborczego), pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego, prowadzić agitację wyborczą.

Uwaga!

Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami (art. 132 § 4 Kodeksu wyborczego).

Wydanie uchwały o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego. Na wniosek komitetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać potwierdzenie nadania numeru NIP oraz decyzję o nadaniu numeru REGON, najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia wniosku o nadanie numeru (art. 301 Kodeksu wyborczego).

17. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zawiadamia Komisję o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego).

— . —

W załącznikach do niniejszej „Informacji” Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych:

1)     załącznik nr 1 — wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego;

2)     załącznik nr 2 — wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego;

3)     załącznik nr 3 — wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu funkcji;

4)     załącznik nr 4 — wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu funkcji;

5)     załącznik nr 5 — wzór zgody na kandydowanie;

6)     załącznik nr 6 — wzór zgody na utworzenie komitetu wyborczego;

7)     załącznik nr 7 — oświadczenia o posiadaniu prawa wybieralności;

8)     załącznik nr 8 — wzór oświadczenia lustracyjnego;

9)     załącznik nr 9 — wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;

10)załącznik nr 10 — wzór wykazu podpisów obywateli popierających kandydata.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Załączniki

Powiadom znajomego